عمان، میزبان پرسپولیس برابرالهلال شد

Shahrara Institute - - News -

درحــالــی کــه پـیـش از ایــــن باشگاه پرسپولیس اعـام کـرده بود در د بی میزبان الهال عربستان خواهد بود، کنفدراسیون فوتبال آسیا اعام کرد که پرسپولیس در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط میزبان الهال عربستان است. AFC محل دیــدار برگشت تیم های پرسپولیس و الهال عربستان را اعام کــرد کـه بــرایــن اســاس سرخ پوشان همانند بــازی هــای گذشته مقابل نمایندگان عربستان در ورزشـگـاه سلطان قابوس مسقط میزبان الهال خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.