هیجاندرداربیلندن

Shahrara Institute - - News -

دو تـیـم آرســنــال و چلسی امـــروز ) یکشنبه( در لیگ برتر در دیــداری حـسـاس بـهمـصـاف هــم مــیرونــد تا مهم ترین بازی این هفتۀ لیگ جزیره رقم بخورد. پیروزی ۳ - ۰ آرسنال برابر چلسی در داربی لندن که در دور رفت فصل گذشته اتفاق افتاد، بهترین برد توپچیها برابر چلسی بوده است که در سال۱۹۹۷ نیز تکرار شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.