شستن با لباسشویی

Shahrara Institute - - News -

یکی از نکات مهم در شستن لحاف و ملحفه ها شستشو با ماشین لباسشویی است. هنگام شستشوی ملحفهها با ماشین لباسشویی حتماًبهنکاتزیرتوجهکنید: پیشازشستشویملحفههالکههایموجودرویآنراازبینببرید. هرگز ملحفه را با لباسها نشویید، چون ممکن است لباسها رنگ دهندوملحفههاتغییررنگپیداکنند. بهتر است ملحفهها را با آب گرم و صابون بشویید و داخل خشککن کاملاخشککنید. یکی از روشهای طبیعی برای روشنشدن ملحفههای سفید، اضافهکردن¼پیمانهآبلیمووشستنآنباآبگرماست. بـرای جلوگیری از آسیب رسیدن به بافت پارچه، ملحفه ها را بهصورتگرد،داخلماشینلباسشوییقراردهید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.