جنس پارچۀ مبل

Shahrara Institute - - News -

مبلهای پارچهای معمولا برچسبهایی دارند که روی آنها جنس پارچۀ مبل و نوع مواد شویندهای که میتوانید از آنها برای تمیزکردن مبل استفاده کنید، نوشته شده است. درغیراینصورت، هنگام خرید مبل، دربارۀ جنس پارچه و نحوۀ تمیزکردن آن از فروشنده سؤال کنید. علائماختصاریرویبرچسبمبلپارچهایمعمولابهشرحزیراست: W:میتوانیدازشویندههایمایعهمراهبابخارشواستفادهکنید. WS: هم میتوانید از شویندههای مایع همراه با بخارشو استفاده کنیدوهمازشویندههایخشک.

O: از مواد ارگانیک ساخته شده است و فقط باید از آب سرد برای تمیزکردنآناستفادهکنید.

X: نمیتوانید از شوینده استفاده کنید. مبل فقط باید با جارو یا برستمیزشود،مگرآنکهازشامپوهایویژۀاینکاراستفادهکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.