قوچانی مشاوررسانهاینهاد ریاستجمهوریشد

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

قاسمیمقدم- سلطانی- دکتر محمود واعظی، رئـيـس دفـتـر رئـيـس جـمـهـور و ســرپــرســت نهاد رياستجمهوری، روز گذشته با صدور حکمی مشاور رسانهای جديد اين مجموعه را منصوب کرد تا خون تازه ای در رگ های رسانه ای و حوزۀ ارتباطات دولت دوازدهم جريان پيدا کند. بهگزارش خبرنگار شهرآرا، براساس حکم صادرشده ازسوی دکتر محمود واعظی محمد قوچانی بهعنوان دبير شورای بررسی های ويژۀ نهاد و مشاور رسانه ای رئيس جمهور منصوب شد. محمد قوچانی روزنامه نگار و متولد 1355 در شهر رشت است. وی دارای مدرک کارشناسیارشد علوم سياسی از دانشگاه آزاد تهران مرکز است. محمد قوچانی اولين نوشته های آماتوری خود را در نشريۀ محلی « کادح » گيلان، زمانی که تازه سال اول دبيرستان بود، منتشر کرد. او با آمدن به تهران همکاری خود با نشريات سراسری را شروع کرد. اولين نشرياتی که با آن ها کار کرد روزنامههای «سلام» و «مبين» بودند. قوچانی پيش از اين سردبير روزنامه های «اعتماد ملی»، «شهروند امروز » ، « مردم امروز » ، « آسمان » و « هم ميهن » و هفته نامه های « ايراندخت » و « آسمان » بوده و هم اکنون سردبير ماهنامۀ « مهرنامه » ، هفته نامۀ «صدا» و مجلۀ «سياستنامه» است. وی همچنين از اعضای شورای مرکزی حزب « کارگزاران سازندگی » به شمار می رود. مجموعه مقالات محمد قوچانی

در چندين کتاب از جمله بازی بزرگان، دو گام به پیش، یک گام به پس، پدرخوانده و چپهای جوان، یقه سفیدها، جمهوری مقدس، برادر بزرگ تر مرده است، فیلسوف ها و شومن ها، نازی آبادی ها، پدرخوانده و راستهای جوان و سه اسلام انتشار يافته است.

انتصاب فردی کارکشته

سردبير خبرگزاری « برنا » انتصاب محمد قوچانی به عنوان مشاور رسانهای رئيس جمهور را بهفال نيک گرفت و اظهار کرد: «آقای قوچانی در عرصۀ مطبوعات و رسانه فردی کارکشته و باتجربه است؛ لذا اين انتصاب برای دولت دوازدهم مبارک خواهد بود.». ياسر صادقی در گفتگو با خبرنگار شهرآرا افزود: «محمد قوچانی در هر مجموعۀ مطبوعاتیای که در آن حضور داشته بهترين عملکرد و کارنامۀ کاری را از خود بهجای گذاشته و قطعاً در جايگاه مشاور رسانهای رئيسجمهور میتواند به دولت دوازدهم کمک کند.». وی تصريح کرد : « علی رغم اينکه در دولت يازدهم خدمات بسيار خوبی به مردم ارائه شد، اقدامات انجامگرفته درطول 4 سال گذشته بهخوبی در عرصۀ رسانه انعکاس پيدا نکرد.». سردبير خبرگزاری «برنا» با تأکيد بر ضرورت فعالشدن تيم رسانهای دولت گفت: «بدون شک با حضور آقای قوچانی در جايگاه مشاور رسانه ای رئيس جمهور خون تازه ای به رگ های جريان رسانه ای دولت دوازدهم تزريق خواهد شد.». وی ابراز کرد: «انعکاس مطلوب خدمات دولت و دستگاه های اجرايی باعث ايجاد انگيزه و اميد در کشور و مردم می شود؛ لذا اميدواريم در دولت دوازدهم اين مهم با مديريت آقای قوچانی تحقق يابد.». صادقی با بيان اينکه مردم بايد از اقدامات دولت اطلاع پيدا کنند خاطرنشان کرد: «در دولت يازدهم اقدامات بسيار خوبی بهمنظور رفع مشکلات ايجادشده در دولت دهم انجام گرفت؛ لذا افکار عمومی بايد از اتفاقاتی که ثمرات آن در آينده نمايان می شود مطلع شوند . » . مديرمسئول سايت خبری-تحليلی «عصر ايران» هم با اشاره به انتصاب محمد قوچانی بهعنوان مشاور رسانهای رئيسجمهور گفت : « ايشان يکی از توانمندترين روزنامه نگاران کشور هستند و اميدوارم که در دولت دوازدهم منشأ اثر باشند .». جعفر محمدی در گفتگو با خبرنگار شهرآرا با بيان اين مطلب اظهار کرد : «متأسفانه دولت يازدهم در حوزۀ رسانه و اطلاع رسانی ضعف های بسياری داشت .». وی تصريح کرد : «اميدواريم افرادی کارآمد همچون آقای قوچانی بتوانند به دولت دوازدهم کمک کنند و ضعف رسانهای گذشته جبران شود .».

امیدواریم قوچانی زبان گویای دولت باشد

غلامرضا بنی اسدی، فعال رسانه ای مشهدی، نيز در اينباره گفت : « آمدن آقای قوچانی را به فال نيک میگيرم. قبل از اين فرياد میزديم که زبان رسانهای دولت لال است و توان سخنگويی ندارد. آمدن آقای قوچانی، باتوجهبه صبغۀ سياسی و رسانهای ايشان، حاکی از آن است که دولت میخواهد در آينده دربارۀ مسائل مختلف قاطعانه و محکم اطلاع رسانی کند و پاسخ دهد. اين مسئله حاکی از آن است که ديگر محافظه کاری درباب مسائل رسانه ای دولت اتفاق نخواهد افتاد، چون مشی رسانه ای آقای قوچانی نيز همين گونه است . » . وی افزود : « البته اين مشی آسيبهايی نيز ممکن است داشته باشد، اما تخصص و تبحر آقای قوچانی آنقدر زياد و قلم ايشان آنقدر توانمند است که می تواند هم فضای اصلاح طلبی و هم برنامه ها و کارنامۀ دولت را نمايندگی کند . » . بنیاسدی عنوان کرد : «اين آدم آنقدر توانمند هست که بتواند هم خودش باشد و هم سخنگويی رسانهای دولت را انجام بدهد، چراکه گاهی ممکن است فردی به عنوان شخص حقيقی نگرشی داشته باشد، اما در جايگاه حقوقی با رعايت چارچوب های حقوقی از شخصيت حقيقی خود فاصله بگيرد، اما شخص آقای قوچانی اين توانمندی را دارد که درعينحال که محمد قوچانی است مشاور رسانهای حسن روحانی نيز باشد .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.