ضعفرسانهایدولتباحضورقوچانیبرطرفمیشود

فعال رسانهای اصلاح طلب در گفتگو با شهرآرا با اشاره به تغییرات تیم رسانهای دولت اظهار کرد

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

علیاصغر شفيعيان، فعال رسانهای اصلاحطلب، معتقد است، اگر کسی بخواهد تيم رسانهای دولت را تقويت کند، آن شخص قطعاً محمد قوچانی است. او درهمينزمينه میگويد : «آقای قوچانی دارای تجربۀ بسيار خوب رسانهای است و خوشنام است. او در بيست سال گذشته تيم رسانهای باثبات و توانمندی داشته و همين امر موجب شده که امروز دسترسیهای بسيار خوبی در رسانههای مختلف داشته باشد. همچنين قوچانی عضو شورای مرکزی حزب « کارگزاران سازندگی » است و اين حزب از نظر فکری نزديکترين حزب اصلاحطلب به دولت است.». وی می افزايد : « تيم رسانه ای دولت به يکسری اصلاحات نياز دارد که يک مورد اصلی آن تقويت اين تيم با حضور شخصی بود که ارتباط گسترده و مؤثری با رسانه ها داشته باشد که اين امر حالا اتفاق افتاده است. اما مسئلۀ اصلی ما در تيم اطلاعرسانی دولت، بيش از اينکه ضعف تيم باشد، قوّت غول رسانه ای مخالفين دولت است، رسانه هايی که عمدتاً شخصی نيستند و ازطرف نهادهای قدرت که رقيب سياسی رئيس جمهور هستند به طور رسمی حمايت می شوند، و اين درحالی است که رسانههای مذکور ازمنظر قانونی رسماً خصوصی نيستند و بخشی از حاکميت بهحساب میآيند.». شفيعيان می گويد : « مسئلۀ اصلی طرف مقابل دولت است. بعضاً شاهد هستيم که رقيبان سياسی دولت از طريق رسانه هايشان به مسائل ضدامنيتی دامن می زنند؛ به عنوان مثل اين رسانهها در تحريک افکار عمومی دربارۀ مؤسسات مالی و اعتباری غيرمجاز و ايجاد التهاب در جامعه نقش داشتند. دامن زدن به اين موضوع خيانت به امنيت ملی است، اما در حال حاضر برخی رسانه های حاکميتی به اين موضوع دامن می زنند، برای اينکه بتوانند دولت را تضعيف کنند .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.