راهاندازیخطهوایی کویته-مشهد

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

رئيس مجلس شــورای اسلامی روز گذشته با خانم راحله دورانـی، رئيس مجلس ايالت بلوچستان پاکستان، و هيئت همراه ديدار و گفتگو داشت. بهگزارش شهرآرا بهنقل از «خانۀ ملت»، علی لاريجانی در ايـن ديــدار اظهار داشــت : « ايــران و پاکستان هميشه در شرايط مختلف يار هم بوده اند و اين روابطِ ريشه ای است که می تواند در زمينههای مختلف، بالاخص اقتصادی و تجاری، گسترش پيدا کند و ايجاد بازارچه های مرزی می تواند يکی از اين اقدامات باشد.». وی خاطرنشان کرد: «ايران علاقهمند اسـت که همکاری های دوجانبه را درحوزههای مختلف گسترش دهد و به آبادانی ايالت بلوچستان کمک کند.». همچنين در اين ديــدار خانم راحله دورانی با اشاره به اينکه تاکنون ۸۰هزار نفر در پاکستان قربانی عمليات های تروريستی شدهاند متذکر شد: «مسئلۀ امنيت در منطقه بسيار حائز اهميت است و ارتش پاکستان تلاش می کند امنيت مرزها را حفظ نمايد و اميدواريم که دو کشور همسايه بتوانند با کمک يکديگر دراينزمينه همکاری نزديکی داشته باشند . » . رئيس مجلس ايالت بلوچستان پاکستان با اشـاره به لزوم گسترش همکاری ها ميان دو کشور اظــهــار داشـــت : « تــجــار پاکستانی خيلی تمايل به حضور بيشتر در ايران دارنـــد و راه انــــدازی خطوط هوايی کــويــتــه- زاهــدان و کويته- مشهد می تواند هم بـرای زوار و هم تجار دو کشور امری تسهيلکننده باشد.». وی در ادامه اظهار داشت : « تسهيل در صــدور رواديـــد تجار پاکستانی هـــم مـسـئـلـۀ ديـــگـــری اســــت که می تواند به گسترش روابــط کمک کند.». راحله دورانی با اشاره به علاقه مندی مــردم پاکستان به يادگيری زبــان و ادبيات فارسی تصريح کرد : « مناسب اســت کـه دربـــاب تـبـادل دانشجو و بورسيه کردن آنان برای يادگيری زبان اقداماتی صورت پذيرد.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.