اولین مرکز«هاسپس» درمشهدافتتاحشد

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

اولـيـن مرکز نـگـهـداری از بيماران لاعــــلاج « هـــاســـپـــس » در ايــــران توسط دکتر رضـا خطيب در مشهد افتتاح شد. بــه گــزارش شــهــرآرا، دکتر سيدرضا خــطــيــب، مــؤســس بــنــيــاد خيريۀ « خطيب » و اولين « هاسپس » کشور، روز گذشته در آيين افتتاح اين مرکز در مشهد اظهار کرد: ««هاسپس» مرکزی است که در تمام دنيا و حتی در چندين کشور مسلمان وجود دارد و به بيماران لاعـــلاج در زمينههای جسمانی، روحـــی، عقيدتی و مـالـی خدمات با ارزشی ارائه می کند، اگر از درد رنج می برند، دردشـان را تسکين می دهد و درصـــورت بـيـمـاریهـای روحـــی و روانی مشاوره های لازم به آن ها داده میشود.». وی با بيان اينکه مشاوره های مذهبی و عقيدتی بخش ديگری از درمــان بيماران در « هاسپس » است تصريح کــرد : « عـلاوه بـر خـود بيمار فاميل و وابستگان هــم تحتحمايت قـرار خواهند گرفت. اين خدمات نه تنها در مرکز « هاسپس » ، بلکه در صـورت نياز در منازل بيماران هم ارائه خواهد شد.». خطيب با اشــاره به اينکه عمليات ساختمانی احداث اولين « هاسپس » در ايران از 3 سال قبل آغاز شد عنوان کرد : « اين مرکز در زمينی به مساحت حــدود 4۰۰۰ مترمربع با زيربنای حدود 5۰۰۰ مترمربع احداث شده و کل هزينۀ احداث توسط بنياد خيريۀ ايـنجـانـب در آمريکا تأمين شده است.». مــؤســس بـنـيـاد خـيـريـۀ « خطيب » افــــزود : « هـمـان طـور کـه می دانيد بــهعــلــت تــحــريــمهــای نــاعــادلانــه برضد ايـــران امـکـان انتقال پــول به ايـــران فــراهــم نــبــود، امــا بــا تــلاش و هزينههای بسيار و کمک يکی از مجرب ترين وکـلا مجوز ارســال پول به ايـران توسط بنياد خيريه از دولت آمريکا دريافت شد و خوشبختانه امروز شاهد به ثمر نشستن ايــن تلاش ها هستيم.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.