بهرهبرداری از باغموزۀ دفاعمقدس تاخرداد99

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هـای دفاع مقدس از بهره برداری کامل از باغ موزۀ دفاع مقدس در مشهد تـا خــــرداد 99 خبر داد. بـه گـزارش شـهـرآرا، ســردار بهمن کارگر روز گذشته در نشست خـبـری بـا بـيـان اينکه شهرداری مشهد تاکنون بيشترين...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.