قوچانی مشاور رسانهای نهاد ریاستجمهوریشد

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

دکتر محمود واعظی، رئيس دفتر رئيس جمهور و سرپرست نهاد رياست جمهوری، روز گذشته با صدور حکمی مشاور رسانه ای جديد اين مجموعه را منصوب کرد تا خون تازهای در رگ های رسانه ای و حوزۀ ارتباطات دولت دوازدهم جريان پيدا کند... صفحه 1

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.