احدارثتدارۀقاافیکطشهرعدغیطقرههازمکارسنطتحدکرمفییکدوارن مبرادایدشگاه

Shahrara Institute - - حرف مردم -

خسروی - «سلام. پس چه زمـانـی قـــرار اســت از شر ترافیک سنگین میدان نمایشگاه خلاص شویم؟ این ترافیک زمانی شدید تر می شود که نمایشگاه های فصلی فعال باشند. بدبختی برای افـرادی است که محل سکونتشان محدودۀ نمایشگاه است. لطفاً این موضوع را از مسئولان مربوطه پیگیری کنید تا مسئولان بگویند بالأخره برنامه ای برای رفع ترافیک ایــن منطقه دارنـــد یـا خیر. بـا تشکر از پیگیر ی شما.». « ســلام. از مسئولان مربوطه خواهش می کنیم یــا نمایشگاه در مـکـان فعلی نمایشگاههای بین المللی مشهد برگزار نکنند یا اگـر ایـن کـار را انجام می دهند به فکر ترافیک سرسام آور آن باشند. واقعاً نمی شود برای این معضلِ تقریباً همیشگی چـاره ای اندیشید تا هم در وقت مردم صرفه جویی شــود هــم در کـاهـش آلــودگــی هــوا مـؤثـر باشد؟ با تشکر.». بولوار نمایشگاه، به علت وجود نمایشگاههای مختلف فصلی، یکی از معابر پرترافیک شهر مشهد محسوب می شود، بولواری که با افتتاح پـارک « چهل بازه » و استقبال مـردم از آن ترافیک بیشتری را در خود احساس می کند. با توجه به تعداد نمایشگاه های مختلفی که در این مکان برگزار میشود، مسئولان باید فکری اساسی برای این معضل بکنند. برای پیگیری این موضوع، به سراغ مسئول روابط عمومی سازمان حملونقل و ترافیک میرویم. مجید بختآزما با ارائۀ توضیحاتی به شهرآرا میگوید: « رفع ترافیک بولوار نمایشگاه فقط بر عهدۀ سازمان ترافیک نیست و باید دید که مدیریت شهری چه فکری برای حل این ترافیک دارد.». وی در همین راستا ادامه میدهد: «میدان نمایشگاه مثل پل پرتویی دقیقاً به یک گلوگاه تبدیل شده است؛ یعنی از میدان نمایشگاه به سمت وکیل آباد هیچ خروجی دیگری به جز پل پرتویی وجود ندارد. البته، طبق اطلاعاتی که داریــم، در برنامه های دراز مــدت شهری، در امتداد میدان نمایشگاه به سمت طرقبه و شاندیز معبر دیگری پیشبینی شده است که در حال حاضر در اولویت شهردار ی نیست .». مسئول روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک مـی افـزایـد : « مـیـدان نمایشگاه در حالت عادی مشکل ترافیکی زیـادی نـدارد اما در زمان برگزاری نمایشگاه های فصلی با ازدحــام مراجعه کنندگان روبهرو هستیم که طبیعتاً باعث ایجاد ترافیک بیشتری میشود .». بخت آزما دربــارۀ استانداردهای ترافیکی بولوار نمایشگاه اذعـــان می کند : « بــولــوار نمایشگاه از نظر شرایط ترافیکی عـرض مناسبی دارد اما احــداث پـارک « چهل بازه » باعث شـده اسـت ورود شهروندان به مـحـدودۀ نمایشگاه افـزایـش پید ا کند .». وی دربــارۀ راه حــل موقت گـره ترافیکی محدودۀ نمایشگاه میافزاید : «مسیر کنار پارک «چهلبازه » دو لاین دارد. لاین اول، که لاین شمالی است، کامل شده است اما لاین جنوبی، به علت ناقص بودن، تحویل سازمان ترافیک نشده است. عمدۀ مشکلات ما در مسیر پارک «چهلبازه » نیز همین مسئله است. بر این اساس، امیدواریم بتوانیم هرچهزودتر این لاین را زیر بار ترافیک ببریم .». در همین خصوص رئیس ادارۀ ترافیک شهرداری منطقه 12 به شهرآرا می گوید : « ترافیک میدان نمایشگاه بر ترافیک بولوار وکیل آباد نیز اثرگذار است چراکه، وقتی بر حجم ترافیک افزوده میشود، شـاهـد پــسزدگــی تـرافـیـک بــه بــولــوار وکـیـلآبـاد هستیم.».

تاکنون ظرفیت پارکینگ نمایشگاه تکمیل نشده است

احسان زنگویی دربارۀ ظرفیت پارکینگ نمایشگاه یـــادآور مـی شـود : « ظرفیت پارکینگ نمایشگاه هیچ وقت تکمیل نشده اســت چـراکـه، علاوه بر پارکینگ، فضای مسطحی در پشت نمایشگاه برای پـارک 10هــزار خــودرو در نظر گرفته شده است که شهروندان میتوانند از آن استفاده کنند .». رئیس ادارۀ ترافیک شـهـرداری منطقه 12 ادامـه می دهد : « با انجام اقداماتی در راستای مدیریت ترافیک، سعی می کنیم، با مسدود کـردن برخی از ورودیهــــای پارکینگ نمایشگاه، مسیر را منحرف کنیم تــا مشکلی بـــرای افــــرادی کــه از بولوار نمایشگاه قصد عبور کـردن دارنــد به وجو د نیاید .». زنگویی به دیگر اقدامات سازمان برای روان تر کردن ترافیک میدان نمایشگاه اشاره و خاطرنشان میکند: « در زمان فعال بودن نمایشگاه، ورودی پارکینگ از مسیر بولوار نمایشگاه را مسدود میکنیم، به نحوی که خودروها فقط بتوانند از آن خارج شوند. از طرف دیگر، در ورودی دور میدان نمایشگاه، با گذاشتن علائم و نیوجرسی، خودروها را راهنمایی می کنیم که از میدان نمایشگاه به قسمت پارکینگ پشت نمایشگاه هدایت شوند .».

برخورد پلیس راهور با پارک حاشیهای

وی ادامه میدهد: «خودروهایی که در حاشیۀ بولوار نمایشگاه پارک می کنند تمایل ندارند پول پارکینگ بپردازند. به همین علت، در بسیاری از مــوارد، با جریمۀ پلیس راهور و همچنین جریمۀ دوربین هایی کـه درمــیــدان نمایشگاه نصب شــده انــد مواجه میشوند.». رئیس ادارۀ ترافیک شهرداری منطقه 12 در بخش دیگری از سخنانش می گوید : « در کوتاه مدت، بـا همکاری پلیس راهـــور، بــرای بـرطـرف کـردن ترافیک مــحــدودۀ نمایشگاه اقـدامـاتـی انجام داده ایــم که، بر همین اســاس، نیروهای پلیس در محدودۀ یاد شده مستقر می شوند و با متخلفانی که دور میدان نمایشگاه توقف کـرده انـد برخورد میکنند.». زنگویی راه حل بلند مدت رفع معضل ترافیکی بولوار نمایشگاه را امتداد بزرگراه امامعلی و احداث تقاطع غیرهم سطح میدان نمایشگاه می داند و می افزاید: « طراحی این تقاطع غیرهم سطح انجام شده است و، در حال حاضر، در فاز دوم مطالعاتی آن هستیم. برهمین اســاس، بعد از اتمام طراحی های آن در معاونت فنی و عمران، به احتمال بسیار زیــاد، در اولویت اجرا قرار خواهد گرفت.». این مقام مسئول اظهار می کند : « مطالعات فاز یکِ این طرح از جمله بررسی مسیر، شکل تقاطع و الگوی آن انجام شده است و مطالعات فاز دوم آن شامل جمعآوری آب های سطحی، و مواد مورداستفاده در سازۀ پل در معاونت فنی و عمران در حال انجام است که خروجی این مطالعات به نقشههای اجرایی تبدیل میگردد.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.