هزینۀ زیاد پارک در پارکینگ فرودگاه

Shahrara Institute - - حرف مردم -

اینجا تریبوني براي بیان نظرات، انتقادات، مشکلات و درخواستهاي شما شهروندان است که ميتوانید از طریق روشهای ذیل، آنها را با ما در میان بگذارید. پیامک: 30007289 تارنما: shahraraonline.com اینستاگرام: @shahraranews تلگرام:09154294580 رایانامه: info@shahrara.com تلفن: 051-37288881-5 مراجعه حضوری

0921000558 خداقوت! رفته بودیم فرودگاه مشهد. حدود 30 تا 45 دقیقه پارکمان طول کشیده بــود. موقع خــروج از پارکینگ فـرودگـاه داخلی مسئول در خروجی پارکینگ گفت 2500 تومان هزینۀ پارک میشود، ولی هیچگونه رسیدی نداد. جهت شفاف سازی مبلغ واقعی پارک یک مانیتور جلوِ دکه بگذارند که مبلغ واقعی را نشان دهد. این گونه جلوِ سوءاستفاده های احتمالی گرفته میشود.

0915000979 چرا شهرداری برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز با گذشتن بلوکه جلوِ ساختمان های پلمب شده پــیــاده رو را اشغال میکند؟! چهکسی جوابگوست؟! تو را به خدا یک

فکر اساسی بکنید و راه دیگری برای تنبیه این افراد بیندیشید.

شهرآرا: بلوکه های شــهــرداری بــرای پلمب ساختمانهای غیرمجاز درمقابل همان ساختمان بهکار میرود نه در پیادهروها. لطفاً برای رسیدگی به این موضوع آدرس دقیق این مکان را اطلاع دهید.

0915000533 ما پرسنل شـهـرداری مشهد به علت ناتوانی و تخلف بیمۀ تکمیلی شهرداری تقاضای تغییر بیمه را داریم. آقای شهردار! لطفاً

رسیدگی کنید.

0915000701 با سـلام. بیمۀ تکمیلی پرسنل شهرداری بیمۀ « ایــران » بود که به تعهدات خود بهنحواحسن عمل میکرد، اما اکنون بیمۀ «شهر» متأسفانه به تعهدات خود عمل نمیکند و ما خواهان تغییر هستیم.

0937000718 چرا جلوِ پست مرکزی « امام خمینی 50» باتوجه به داشتن تابلوِ « پارک مطلقاً ممنوع » پلیس راهنمایی و رانندگی با ماشین هایی

که پارک میکنند برخورد نمیکند؟!

0915000203 سلام. ما پرسنل اتوبوسرانی ده سال است که بـرای مسکن « مهر » زندگی مان را فروختهایم. نه پولمان را پس میدهند و نه مسکنی در کار است.

شهروند: سلام. بیش از سه هفته است که از تحصن سپرده گذاران مؤسسۀ مجاز « کاسپین » درمقابل قوۀقضائیه گذشته. قرار است به تخلفات مسئولان بانک مرکزی پیرامون مادۀ 236 که با رأی قاطع 183 نمایندۀ مجلس تصویب شده رسیدگی و حکم صــادر شــود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فرموده بودند که این رسیدگی و صدور حکم بدون اطاله و تشریفات اداری است. لطفاً پیگیری فرمایید. پس چه شد؟!

بازخورد

0915000605 بـازخـورد مطلب « درخواست افزایش ساعت کاری اتوبوسها» در صفحۀ 2: من هم با شهروندی که درخواست افزایش ساعت کار اتوبوس ها در 6 ماه دوم را داشتند موافقم. ساعت 8:30 شب واقعاً زود است. حتی برخی کلاسهای بچه ها هم در این ساعت تمام نمی شود و ما برای تردد واقعاً مشکل داریم. از اهالی بولوار « بهمن » هستم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.