مرکز137کمکرسان سیاستگذاریهای شورایشهر

Shahrara Institute - - حرف مردم -

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیــارت، گردشگری و رسانۀ شـورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: « تقویت مرکز 137 موجب افزایش مــشــارکــت مـــردم در ادارۀ شـهـر و بازخورد گیری اقدامات شهرداری و شورای شهر میشود .». به گــزارش شهرآرا و به نقل از پایگاه اطــلاع رســانــی شــهــرداری مشهد، احسان اصولی، در حاشیۀ پاسخ به تماس های تلفنی شهروندان در مرکز ارتباطات مردمی 137 شهرداری، که به همت مدیریت روابـط عمومی و بین الملل صورت گرفت، اظهار کرد: «جا دارد به همکارانمان در مرکز 137 خدا قوت عرض کنیم که پل ارتباطی شورای شهر و شهرداری با مردم هستند و، با صبوری و سختی، این ارتباطات را بهخوبی برقرار میکنند .». وی با اشاره به اینکه «137 کمکرسان مــا در حـــوزۀ سـیـاسـتگـذاریهـای شورای شهر و امور اجرایی شهرداری می باشد . » ، ادامه داد : « امروز بیشتر تـمـاس هـا بــه مـوضـوعـات فرهنگی و اجتماعی و همچنین مشکلات شهروندان در مناطق اختصاص داشت که این موارد در کمیسیون فرهنگی و همچنین کمیته های نظارتی پیگیری خواهد شد .». رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیــارت، گردشگری و رسانۀ شـورای اسلامی شهر مشهد مقدس ادامـه داد : «فضای بسیار خوبی توسط مرکز ارتباطات مردمی 137 برای انتقال و بازتاب دادن اقدامات مدیریت شهری ایجاد شده است. این مرکز ظرفیت و پتانسیلی خوب است که باید بیش از این تقویت گــردد . » . اصولی، ضمن اعـلام آمادگی شــورای اسلامی شهر بــرای حمایت و تقویت مرکز 137، تصریح کرد : «تقویت این مرکز میتواند ما را در رسیدن به مشارکت بیشازپیش مردم در ادارۀ شهر و در بازخوردگیری اقـدامـات شـهـرداری و شــورای شهر یاری نماید تا ما نیز بتوانیم، با توجه به درخواست های مردمی و هماهنگ با آن، اقداماتمان را برنامهریزی کنیم .». وی خاطرنشان کرد : «مقرر شده است گزارش کاملی از هزینهکردهای حوزۀ فرهنگی شهرداری به شورای اسلامی شهر ارائــه شـود. با توجه به اینکه در سـال جــاری بودجۀ پیش بینی شدۀ شــهــرداری بـه صــورت کامل محقق نمیشود، در این حوزه اقداماتی برای اصلاح بودجه انجام خواهد شد .». رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیــارت، گردشگری و رسانۀ شـورای اسلامی شهر مشهد مقدس ادامـه داد : « شــهــرداری و شــورای شهر به مسائل فرهنگی و اجتماعی نگاه حمایتی دارنــد. ضمن اینکه ما نیز پیگیری خواهیم کرد تا از لحاظ منابع و اعتبارات در این حوزه با کمبود زیادی مواجه نشویم. اصولی گفت : «دغدغۀ عمدۀ مردم شهر در حوزۀ فرهنگ است زیرا مشهد شهری زیارتی و فرهنگی و همچنین پایتخت فرهنگی جهان اسلام و پایتخت معنوی کشور است و دارای شرایط و ویژگی هایی خاص میباشد .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.