دستگاهقضایی یار و پشتیبانشورای پنجم

Shahrara Institute - - خبــــــر -

گروه خبر- رئیس و جمعی از اعضای شـورای اسلامی شهر مشهد با رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی دیدار کردند. بــهگــزارش شــهــرآرا، رئـیـس شــورای اسلامی شهر مشهد در ایــن دیــدار با اشــاره به رویـکـردهـای فرهنگی و اجتماعی شورای پنجم، عنوان کرد: « در بـرگـزاری برنامه های فرهنگی، دغدغه ها باید لحاظ شود تا اتفاقی نیفتد که شئونات دینی و مذهبی خــدشــه دار شــود؛ همچنین باید از سـوء اسـتـفـادۀ دیگرانی کـه از عدم بــرگــزاری ایــن مـراسـم بـهـرهبـرداری میکنند، جلوگیری کنیم.». محمدرضا حیدری برگزاری برنامههای فاخر فرهنگی را برای نشاط و شادی شهر لازم دانست و گفت: «مشهدالرضا شهر گفتگو، تعامل و مهربانی است و این مسائل جزو فرهنگ رضوی بوده و ما باید در این شهر برنامه های بسیار خوب فرهنگیهنری داشته باشیم.». حیدری خاطرنشان کرد : « برگزاری بـرنـامـه هـای فـاخـر فرهنگی هنری علاوهبر ایجاد شادی و نشاط، برخی از تعارضهای شهری را کاهش میدهد و آرامش و نشاط را در ابعاد مختلف برای جامعه ایجاد می کند و خواهش ما از دادگستری این است که در این بُعد در کنار ما باشد.». وی اشاره ای نیز به مسائل و مشکلات موجود داشت و گفت: «سههزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت داریم که سررسید آن فرارسیده و روزانـه چندده میلیون هزینه برای شهرداری دارد. ادارهکردن شهر در یک فضای این چنینی آن هم شهر امامرضا)ع( نیاز به یک همافزایی و تعامل و همراهی جدی دارد و تاکنون همت دوسـتـان دادگـسـتـری، حوزۀ حفظ حقوق بیتالمال در کمربند سبز و دیگرحوزهها کاملا مشهود بوده و نشان دهندۀ عمق نگاه استراتژیک دوستان است.».

حمایت از سرمایهگذاری در شهر

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این دیدار گفت : «تمام سازمانها ازجمله دستگاه های قضایی در کنار شما و یاروپشتیبانتان خواهند بود و کار ما نیز در دادگستری خدمات است و دریغ نخواهیم کرد .». حـجـت الاسـلام والـمـسـلـمـیـن علی مظفری ضمن اعــلام آمـادگـی برای حضور در جلسات شورای شهر بهمنظور بررسی مسائل متقابل، عنوان کرد: «ما بهدنبال حل مشکلات و پیداکردن نقاط قوت و ضعف هستیم. در این راه باید از ارائۀ راهکارهای موقتی پرهیز شـود، چرا که مشکل عمدۀ کشور ما رفع موقتی مشکلات اســت . » . وی در ادامـه با بیان اینکه مسائل فرهنگی دغـدغـۀ همۀ مـاسـت، عـنـوان کـرد: « بارها گفته ایم که مخالف برنامه های فرهنگی فاخر نیستیم و مدتها تلاش کردیم برنامه های فرهنگی سالم اجرا کنیم، ولی موفق نبودیم و مسئولان نیز کمک نکردند؛ اما با همفکری و تعامل، بسیاری از مشکلات قابل حل است و باید در تمام برنامهریزیها بُعد امنیتی در نظر گرفته شود . » . مظفری گفت: «اگر مجموعهای پیدا شود و دغدغۀ ما را دراین زمینه حل کند، بسیار خوب است؛ چراکه هر چه فرهنگ، دیانت و تمدن مردم ارتقاء پیدا کند، پروندههای مــا کــم خــواهــد شــد .».مــظــفــری با بیان اینکه از کنسرت سالم حمایت می کنیم، عنوان کــرد : « در بررسی کنسرت های برگزارشده یک جلسه کنسرت سالم پیدا نـکـردیـم . » . وی عنوان کرد : « در حاشیۀ شهر دغدغه داریــم و درخصوص هرگونه خدمات و راهــکــار بـــرای حـل مشکلات این معضل، در خدمت شما هستیم .».وی همچنین خواستار تدوین رویکرد جدی توسط کمیسیون حقوقی شورا دراین زمینه شد. همچنین در ادامۀ این جلسه سیدمحسن حسینی پویا رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر، محمدحسین ودیعی رئیس کمیسیون ویــژۀ ایـثـارگـران، شهناز رمــارم عضو هیئت رئیسۀ شــورای اسلامی شهر، بتول گندمی رئیس کمیسیون برنامه و بودجۀ شورای شهر مشهد مقدس، به ارائۀ نظرات خود پرداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.