تنها 9روز هوای پاک، سهم مشهدیها از ابتدای سال96

Shahrara Institute - - خبــــــر -

محمد پذیرا، مدیر محیطزیست شهری شهرداری مشهد با بیان اینکه شهروندان مشهدی از ابتدای امسال ۲۴ روز هوای ناسالم را تجربه کردهاند، تصریح کرد : «مشهد از ابتدای سال96 تاکنون شاهد تنها 9روز هوای پاک، 17۲ روز سالم و ۲۴ روز ناسالم بوده است، درحالیکه در این مدت زمانی در سال95 ، 15 روز هوای پاک داشتیم .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.