جمعآوری40میلیاردیدر جشنعاطفهها

Shahrara Institute - - خبــــــر -

گروه خبر- مدیرکل کمیتۀ امــداد امام خمینی) ره( گفت : « امسال در مرحلۀ اول جشن عاطفهها ۴۲میلیارد ریال توسط کمیتۀ امـداد جمع آوری شــده اســت.».بــهگــزارش شـهـرآرا، محسن مسعودیان راد روز گذشته در آیین نواختن زنگ مهر عاطفه ها که در فرهنگ سرای مصلی نژاد برگزار شـد، اظهار کــرد : « جشن عاطفه ها در دو مرحله برگزار می شود؛ قبل از بازگشایی مدارس و بعد از بازگشایی مدارس که امسال مرحلۀ اول در ۲۲ و ۲3 شهریور ماه انجام شد . » مدیرکل کمیتۀ امـداد امام خمینی) ره( بیان کــرد : « امسال در مرحلۀ اول جشن عاطفه ها، ۴۲میلیارد ریــال توسط کمیتۀ امــداد جمع آوری شده است و مرحلۀ دوم که امـروز رقم می خورد، توسط مـدارس جمع آوری می شود، کمک های نقدی و غیرنقدی نیز بین دانشآموزان نیازمند خود آن مدرسه یا مدارس اطراف یا دانشآموزان نیازمند خراسان رضوی توزیع میشود.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.