اجرایعملیاتخطکشی بولوار امامت

Shahrara Institute - - خبــــــر -

مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری مشهد از اجــرای عملیات خط کشی دوجزئی بولوار امامت در دو فـاز خبر داد. به گــزارش شهرآرا، مهدی امامی میبدی در گفتگو با خبرنگار ما بیان کرد : « ایجاد مسیری ایمن بــرای شهروندان در شهرها با استفاده از تجهیزات ترافیکی یکی از وظایف سازمان حمل ونقل و ترافیک است که در این راستا هرسال اقدامات مختلفی اجرایی میشود .». وی افزود: «خطکشی معابر با هدف منظم کردن حرکت وسایل نقلیه و عابران پیاده، آگاهی دادن به استفاده کنندگان از معابر و راهنمایی آن ها انجام می شود که این مهم از اولویت های سازمان حملونقل و ترافیک است .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.