ازحمایتقطعی «یونسکو»تا حضور بینالمللیشورایزیتون

Shahrara Institute - - اقتصــــاد -

الهام مهدیزاده -

« شورای شهر مشهد و شهرداری در حوزۀ ثروت آفرینی به برندسازی توجه خاص و ویـژه دارد، چرا که دیگر دوران ثروث آفرینی با بهره گیری از ساخت و ساز و صنعت ساختمان بهپایان رسیده است.». این جان کلام امیر شهلا، عضو شورای شهر مشهد، است. این عضو شـورای شهر مشهد این جملات را در جمع فعالانی بیان کرد که قصد دارنــد مشهد را در عرصۀ بین المللی به عنوان یک شهر برند در صنعت غذا، شیرینی و خوراکی معرفی کنند. شامگاه گذشته بود که تعدادی از فعالان مشهدی گـرد هم جمع شدند تا با همت خود نمایشگاهی را در عرصۀ بینالمللی، 22 تا 24 آذرماه امسال، بهمیزبانی مشهدالرضا )ع( برپا کنند و دراینزمینه با برگزاری نشستی کم و کیف این نمایشگاه و نیز الزامات آن را مورد بررسی قـرار دهند. در این جمع ایـن عضو شــورای شهر مشهد با مهمدانستن جایگاه برندسازی به این موضوع اشــاره کرد که در این حوزه شـورای پنجم شهر و شهرداری مشهد پای کار هستند و از این جمع فعال حمایت می کنند. او حتی بر این موضوع نیز تأکید کرد که «باید در حوزۀ برندسازیمشهدرابهجایگاهیبرسانیم که نقطۀ ثقل کشوریِ فستیوال ها و جشنواره ها باشد؛ به عنوان مثال در ماه مبارک رمضان مشهد باید نقطۀ اتکای قاریان کشوری و بین المللی بـرای حضور در جشنواره های قرآنی باشد . » . اما برندسازی در عرصۀ غذا و خـوراکـی، با توجه به حضور سالانه 25میلیون زائر، ازجمله موارد مهمی بود که به گفتۀ شهلا می تواند بستری بـرای ارزش آفرینی مشهد در عرصۀ جهانی باشد. او حتی بر این مسئله نیز تأکید کـرد که با توجه به صنعت غـذا، جدا از ثروت آفرینی، می توان در حـوزۀ فرهنگی بستر را بـرای ارائۀ آداب و فرهنگ ملتمان به مسلمانان دیگرکشورها فراهم آورد.

گفتگو با کنسولگران دنیا برای برندشدن مشهد در صنعت غذا

امــا آرزو رجــب پــور، مدیرمسئول شرکت « سپهر پارسیان » ، قصد دارد با همکاری همسر خود عرصۀ صنعت غذایی مشهد را بهعنوان یک برند بین المللی معرفی کند و در صــدد برپایی ایـن نمایشگاه در مشهد با حضور چهرههای شاخص جهانی اســت. مدیر مسئول شرکت « سپهر پارسیان » در ایـن جلسه به اهـداف برپایی این نمایشگاه اشــاره کرد که بهگفتۀ او با برپایی این نمایشگاه، جدا از توجه به کیفیت غذا و تهیۀ غذا با مواد فراسالم، اصلاح الگوی تغذیه بهعنوان یکی از اهــداف مهم در جلوگیری از بیماری ها درنظر گرفته شده است. مدیر مسئول شرکت « سپهر پارسیان » نکتۀ دیگری نیز درباب اهداف برپایی این نمایشگاه به گفتههای خود اضافه کرد : « در حوزۀ غذا و رستوران داری اکنون باید به این سمت و سو حرکت کنیم که فضای رستوران فضایی برای تبادل افکار و حتی ارائۀ آداب و فرهنگ یک شهر و یک ملت باشد . » . اما این مسئول نگاهی نیز به اولین نمایشگاه اختصاصی برندهای برتر صنعت غذا داشت. بهگفتۀ او تلاش برگزارکنندگان این نمایشگاه بر آن است که مشهد را در عرصۀ بین المللی معرفی کنند که بر این اساس با همکاری استانداری خراسان رضــوی و کنسولگری های ایران تلاش هایی برای حضور فعالان بینالمللی صورت گرفته است.

حمایت قطعی «یونسکو» از نمایشگاه غذای مشهد

رجبپور درزمینۀ ارتباطات بینالمللی و تلاشهای صورتگرفته برای حضور فعالان این عرصه به این موضوع هم اشاره داشت که با ارتباط گیری های گسترده «یونسکو» حمایت قطعی خود را از نمایشگاه غذای مشهد اعلام کرده است. جدا از آن، غدیرا، عضو شورای بین المللی زیتون، نیز بـرای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.