کر ددر

Shahrara Institute - - اقتصــــاد -

فائو برای 2017، آماری داده است که ایران، در میان تمام کشورهای جهان، در حوزۀ ضایعات غذایی، با سهم ‪8 17/‬ درصد ضایع شدن مواد غذایی جهان، در جایگاه نخست قرار دارد. البته باید اعدادی که مسئولان به قول و گفتۀ خودشان سرانگشتی محاسبه کردهاند را هم به این میزان اضافه کرد: «سالانه در ایران 112 میلیون تن محصولات غذایی و کشاورزی تولید میشود که از این رقم 9 میلیون تن به مرحلۀ مصرف نمی رسد و ضایع میشود.». این آمار را حمیدرضا خبیر، مدیرعامل تعاونی کشاورزان خراسان رضوی، در همایش « ترویج کشت محصولات کشاورزی » ارائه می دهد و، با ذکر مصداق بارز این آمار در نمونه ای کوچک، نگاهی به آمار ضایعات گندم تولیدی استان در سال جاری دارد. در همین رابطه و آن گونه که این مقام مسئول برآورد می کند، رقمی معادل 30 میلیارد تومان از گندم تولیدی استان به دلایل متعدد از چرخۀ مصرف خارج و ضایع شده است. این مقام مسئول به آمار خود در حوزۀ گندم این موارد را نیز ضمیمه می کند : « پیش بینی تولید گندم در سال جاری 500 هزار تن بود که 395 هزار تن گندم توسط سیلوها جذب شدند. علاوه بر آن، 60 هزار تن گندم در سایر محصولات و 10 هزار تن مصرف نان روستایی است و باقی ماندۀ این رقم در چرخۀ جمعآوری و نگهداری محصولات ضایع میشود.». مدیرعامل تعاونی کشاورزان خراسان رضوی، در تکمیل آمارهای خود، نگاهی نیز به صدرنشینهای محصولاتی که ضایع می شوند دارد : « بیشترین ضایعات در حوزۀ زراعی به سیبزمینی، محصولات جالیزی مانند سبزی، گوجه فرنگی و پیاز با 30 درصد ضایعات اختصاص دارد. در حوزۀ محصولات باغی نیز 35 درصد ضایعات این بخش را محصولات انگور و انجیر به خود اختصاص دادهاند .».

ماجرای گوجه و ضایعات میلیاردی

مدیرعامل تعاونی کشاورزان خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا دربارۀ ضایعات محصول گوجه فرنگی، که بخش قابل توجهی از تولید این محصول در استان خراسان رضوی انجام میشود، به همین نکته بسنده می کند که « آمار دقیقی در این حوزه برآورد نشده است اما آنچه مسلم است این است که رقمی بسیار زیاد و میلیاردی از محصول گوجۀ تولیدی استان به ضایعات می پیوندد . » . او دلیل ضایعات محصول گوجهفرنگی استان را به این مسئله گره میزند که در استان 4500 هکتار سطح زیر کشت گوجه فرنگی داریم و، با توجه به تفاوت اقلیم و زودتر رسیده شدن گوجۀ برخی از استانها، کارخانجات استان خریدهایی از دیگر استان ها دارند که همین مسئله سبب ضایع شدن محصول تولیدی گوجۀ استان در زمان برداشت میشود.».

تزریق 50 میلیارد تومان برای ارتقای تکنولوژی

اما مجتبی مزروعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، در این همایش، موضوع تجهیزات کشاورزی را باز می کند و دراین باره اشاره ای به ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی دارد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی دراینباره با اشاره به تمام ضعف های این بخش، که به گفتۀ او تجهیزات کشاورزی در برخی از اقلام به دهۀ 40 برمیگردد، به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای بهروز کردن تجهیزات کشاورزی اشاره دارد. مزروعی اقدامات صورتگرفته برای بهروز کردن تجهیزات را با آماری از وضعیت استان پی میگیرد : «با تدابیری که از سوی وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت، در چند سال اخیر، سالانه رقمی معادل 50 میلیارد تومان برای خرید ادوات و تجهیزات کشاورزی به استان تزریق شد .». اما اعداد و ارقام اعتبارات جذبشده در حوزۀ ارتقای شاخصهای توسعه بخش دیگری از اظهارات مزروعی بود : «رقم جذبشده در حوزۀ اعتبارات ارتقای شاخص های توسعۀ استان برای کشاورزی استان 134 میلیارد تومان بود که با رشد 43 درصدی همراه شد . » . به گفتۀ این مقام مسئول، جهاد کشاورزی استان در حوزۀ اعتبارات مادۀ 180 در سال جاری هدفگذاری 30 درصدی کرده است. این حالی است که، سه سال قبل، از مجموع اعتبارات مادۀ 180 تنها 2 درصد آن به جهاد کشاورزی استان اختصاص مییافت. در این همایش، علی اکبر مؤیدی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، نیز با تأکید بر اینکه در تحقق طرح های اقتصاد مقاومتی کشاورزی نقش درخورتوجهی دارد عنوان می کند : « یکی از مهم ترین موضوعات و مقولات همۀ کشورها کشاورزی است چراکه امنیت غذایی و بهداشتی که دو اصل بنیادی یک کشور هستند با کشاورزی محقق میشوند .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.