اختصاص۲۴ میلیارد تومان به حوزۀ اشتغال استان

Shahrara Institute - - اقتصــــاد -

مدیرکل اقتصادی خراسان رضوی گفت : « 24 میلیارد تومان اعتبار به حوزۀ اشتغال خراسان رضوی از محل کمکهای فنی اختصاص یافت .». علی رسولیان اظهار داشت : « بهبود فضای کسبوکار استان باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار بگیرد تا از این طریق بتوانیم زمینۀ اشتغال پایدار را در استان فراهم کنیم .». مـدیـرکـل اقــتــصــادی اســتــانــداری خراسان رضوی بیان کرد : « در حوزۀ پــروژه هــای شهری نیز مــی تــوان با اتکا بـه سـرمـایـه گـذاری خـارجـی یا ورود بانک های عامل به حوزۀ تأمین منابع مالی این پروژه ها رونقی مجدد برای آن ها فراهم کـرد . » . رسولیان با اشاره به نقش شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در مشهد بیان کرد: « با دستور استاندار خراسان رضوی، اعـتـبـاری 24 میلیارد تـومـانـی از محل اعتبارات توسعۀ شاخص های اقتصادی بــرای توسعۀ اشتغال در اســتــان از مـحـل کـمـک هـای فنی اختصاص پیدا کرده است .». وی گفت: « راهبرد موردنظر در حوزۀ پروژه های شهری و استانی باید به نحوی ترسیم شـود که براساس هـدف تعیین شدۀ برنامۀ ششم توسعه مبتنی بر ایجاد 123 هزار شغل حرکت کند .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.