وقتی پای آمار در حوزۀ سلامت لنگ میزند بیآماریازشماردیابتیهایاستان، پنجساله شد!

Shahrara Institute - - گـــزارش -

گروه گزارش- صحبت از بیماری خاموشی است که لحظه به لحظه درحــال رشد است و تبدیل به تهدیدی جدی بـرای سلامت جامعه شده است؛ قندی که دهان بسیاری از افراد را تلخ کرده است و گفته می شود هر هفت ثانیه یک نفر را به کام مرگ میکشاند. تأسفبارتر این است که از چنینتهدیدی که به صورت لحظه ای رشد می کند، آمـار بـه روز و دقیقی در کشور و بهتبع آن در استان خراسان رضوی وجود نـدارد و گفته شده از ســال 2012 آمارگیری جدیدی از جمعیت این بیماران در ایـران صورت نگرفته است. یکی از بهترین راهکارهای مبارزه با این بیماری، مطالعه، بومی سازی و پیاده سازی روش هایی است که کشورهای موفق در مبارزه با دیابت از آنها استفاده کرده اند؛ چراکه شرط اول پیروزی در یک مبارزه، شناخت صحیح و کامل دشمن و آموزش برای مقابله با آن است. مدیر کلینیک تخصصی دیابت درخصوص زنگخطر دیابت در جهان و ایران در گفتوگو با شهرآرا دربارۀ مبتلایان به دیابت در استان خراسان رضـوی، می گوید : « آمار واقع بینانه این است که 10درصد جمعیت بالغ استان دیابت دارند. اگر این جمعیت را 2میلیون نفر بدانیم، حدود 200هزار نفر در استان دیابت دارند و اگر کسانی را که درمعرض خطر دیابت هستند نیز در نظر بگیریم، به یک میلیون نفر هم خواهید رسید که رقم بالایی است، اما آماری رسمی دراینزمینه وجود ندارد.». دکتر علیاکبر رئوفصائب دربارۀ آمار دیابت در ایران می گوید : « براساس تحقیقات در ســال 2005 بر روی جمعیت ایران، 7.7درصد جمعیت بالغ ایران دیابت داشتند که به حدود 8.7درصد رسید. این تحقیقات در بازۀ 2005 تا 2011، نشان از افزایش شیوع 35.1درصــدی دیابت در کشور داشت؛ اما خوشبختانه آمار شیوع دیابت تشخیص داده نشده از 45.7 به 24.7 کاهش پیدا کــرد. براساس مطالعات، گفته شده که آمار مبتلایان در جهان از 415میلیون نفر به 642میلیون نفر خواهد رسید و در مقابل، این رقم در ایران از 4.6میلیون نفر به 9.2میلیون نفر می رسد؛ یعنی در ازای 55درصد رشد جهانی، ما 100 درصد رشد خواهیم داشت .». رئوف میگوید : «در دنیا از هر 11 نفر یک نفر مبتلا به دیابت است و گفته می شود در سـال 2040 این آمار یک نفر از هر 10 نفر خواهد شد. همچنین در سال 2015 تعداد افراد مبتلا به دیابت 415میلیون نفر اعلام شد که پیشبینی شده با ادامۀ این رشد، در سال2040، به رقم 642میلیون نفر برسیم؛ البته در قسمت جنوبی جهان و نیز کشورهایی مثل چین، هند و ایـران و نیز بخش های شهرنشین نسبت به روستایینشین، این رشد بیشتر نیز خواهد بود .».

مرگومیر ناشی از دیابت بیش از 3 برابر ایدز

مدیر کلینیک تخصصی دیابت ادامــه می دهد: « بیماری پرسروصدایی مثل ایدز در سـال 2013 تنها 1.5میلیون کشته در جهان داشته است، اما در همان سال 5میلیون نفر در اثر دیابت درگذشتند. شرایط در حدی خطرناک است که هر هفت ثانیه یک نفر بر اثر دیابت جان خود را از دست می دهد و ما در ایران در مقابل این دشمن قطعی خود را تجهیز نمیکنیم و برنامهای برای آن نداریم.». رئوف با بیان اینکه از هر دو نفر، یک نفر در آن ها بیماری دیابت تشخیص داده نشده است، تصریح میکند: «تنها 25درصد بیماران دیابتی شامل نوع2 می شوند که نیاز به انسولین پیدا کرده و علائم آن مشخص و واضح است؛ درحالی که مابقی بیماران دیابتی، دارای علائم بارزی نیستند و خودشان از بیماری خود اطلاع ندارند. همین موضوع باعث می شود بین 4 تا 7 سال را که فرد مبتلا به دیابت بوده، اما اطلاع نداشته است، برای درمان از دست بدهیم.». وی تصریح می کند : « کشورهای توسعه یافته از همان سالهای ابتدایی از بهصدادرآمدن خطر این بیماری، برنامه های وسیعی را برای پیشگیری از دیابت و پیشگیری از عوارض آن شروع کردند، ولی متأسفانه کشورهای درحالتوسعه، مانند کشور ما از این امر غافل شدند. نتیجۀ این غفلت هم اختلاف آشکار در روند رشد بیماری در سالهای اخیر است، بهگونهای که نگرانی اصلی برای رشد شیوع بیماری در جهان در 15سال آینده مربوط به جهان سوم و بهویژه خاورمیانه و آفریقاست .».

آموزش، بهترین راه برای تغییر دنیای دیابت

رئوف ادامه میدهد: «آنقدر بیماری دیابت خاموش و نهان است که سیستم های درمانی، بهداشتی و مسئولین به فکر آن نیستند، یعنی در گفتار توجه دارند، ولی در عمل نه؛ درحالیکه بهراحتی میتوان با آموزش این مشکل را حل کرد. آموزش عمومی در سطح جامعه که حداقل این تفکر که "قند و شیرینی نخوریم تا دیابت نگیریم" را تغییر دهـد. افـرادی مانند کارمندان و شاغلان که حجم مناسبی از غذا را میخورند، اما میانوعده ندارند و گرسنگیهای طولانی مدت را تحمل می کنند درمعرض ابتلا به دیابت هستند یا کسانی که الگوی درست غذاخوردن ندارند و بیش از مقدار نیاز مصرف می کنند، در غذاهای خود قند را کنترل می کنند؛ اما چربی را نه و ورزش مستمر در زندگی خود ندارند. همۀ این مشکلات با آموزشهای سادۀ عمومی رفع خواهد شد و آمار را بهشدت کاهش میدهد.». پزشک درمانگر دیابت تأکید می کند : « متأسفانه مرجع مدنظر آن قدر گرفتار است که کاری از پیش نمیرود. هرسال در روز دیابت یک سروصدایی راه می افتد، ولی بعد از آن دوباره به فراموشی سپرده میشود و هنوز ارادۀ جدی برای رفع آن وجود ندارد. در بحث غربالگری روشهای مختلفی وجود دارد، ولی آسان ترین راه، پر کردن فرم هایی است که با سنجش پارامترهای مختلف خطر بیماری را به شما اطلاع میدهد. در سال 85 قراردادی با وزارتخانه با مبلغ 6میلیون تومان بستیم تا غربالگری دیابت در سطح شهر مشهد صورت بگیرد و افـراد درمعرض خطر را غربال کنیم؛ اما رئیس دانشگاه تغییر کرد و این طرح انجام نشد.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.