چقدرازحقوقشهروندی وشهریخودمطلعید؟

Shahrara Institute - - گـــزارش -

به بهانۀ افتتاح اولین باشگاه حقوق شهری در مشهد گـروه گــزارش- صـــدای موسیقی را زیـــاد میکنیم، پاهایمان را روی پله ها می کوبیم و پایین می آییم، ساعت 12شب مهمانان را در پاگرد پله ها بــدرقــه می کنیم، روی خط عابرپیاده پارک میکنیم، به فرزندانمان تذکر نمیدهیم که آپارتمان جای دویــدن و فوتبال بازی کردن نیست، زباله هایمان را جلوی منزل دیگری مـی گـذاریـم، حـیـوان خانگی بـدون توجه به آزار دیگران نگهداری میکنیم و... . این ها تنها بخشی از مصادیق زیرپاگذاشتن حقوق شهروندی و شهری است که هر روز شاید بارها و بارها با علم به نادرستبودن آن و بدون توجه به مقررات، آن را انجام میدهیم. به گزارش خبرنگار شهرآرا، با پیشرفت شهرنشینی، بدیهی است که آدم ها بهدنبال تأمین رفاه بیشتری برای خود باشند، اما این امر بدون رعایت قوانین ازسوی شهروندان و مسئولان مرتبط ممکن نیست ؛ همچنین مستلز م برگزاری دورههای آموزشی و آگاهبودن مردم از حقوق خود و وظایفشان نسبت به سایر شهروندان و ادارات است. افتتاح اولین باشگاه حقوق شهری در مشهد، بهانه ای شـد تـا نگاهی گذرا به زوایایی از مقولۀ مهم فرهنگ شهروندی داشته باشیم.

مردم، آشنایی بسیار کمی با حقوق شهروندی دارند

عـــبـــاس شـــیـــخ الاســـلامـــی، عضو هیئتمدیرۀ کانون وکلای دادگستری خراسان درهمین زمینه می گوید: « متأسفانه مردم آشنایی بسیار کمی با حقوق شهروندی دارند که بخشی از علت آن به حقوق دانان برمی گردد که نتوانستهاند دورههای آموزشی مرتبط با این موضوع را برگزار کنند و در بخش دیگر مقصر آمــوزش وپــرورش است، زیرا این مفهوم در کتب درسی کمرنگ اسـت؛ درصورتی که دانستن حقوق شهروندی بــرای زندگی در اجتماع واجب است .». وی با اشـاره به اینکه رسانه ها در این حـــوزه مـؤثـر هستند، خاطرنشان می کند : « در بعضی کشورها شاهد هستیم که فیلم هایی تولید می کنند که محتوای آن حقوق شهروندی است و از طریق هنرمندان حقوق شهروندی را بــه مـــردم آمـــوزش مــیدهــنــد .». شـیـخ الاسـلامـی عــنــوان می کند: « حقوق شهروندی یکی از شاخه های حقوق بشر است که افراد باید حقوقی را در قبال خود، دیگران و دولت بدانند و رعایت کنند . » . این وکیل پایه یک دادگستری ادامـه می دهد : « حقوق شهری مستقل از انسان اسـت، زیرا شهر، شهرسازی و... نیز هویت دارند و میتوان گفت حقوق شهروندی عامتر از حقوق شهری است .». وی اظهار می کند : « در صورتی که شورای شهر و شهردار جدید موضوع حقوق شهروندی را در اولویت بگذارند، ظرفیتهای زیادی در فرهنگسراها و مساجد داریم و اساتید و حقوقدانها نیز در این حوزه کار کردهاند .». درراستای آموزش به شهروندان برای اولین بـار در مشهد باشگاه حقوق شهری در مرکز فرهنگی و اجتماعی الهیه ایجاد شده که درواقـع محیطی بـــرای آمــــوزش، تـوسـعـه، تــرویــج و درون ســـازی حقوق، مـقـررات و حق شهروندی محسوب می شود و به آن پایگاه تعامل، هم فکری و همکاری هـیـئـت مـدیـره هـای مجتمع های مسکونی نیز میگویند. منطقۀ 12 مشهد که این باشگاه نیز در آن واقع شده، از مجتمع خیزترین مــنــاطــق مــشــهــد اســــت و شـایـد به همین دلیل افــراد بیشتر نیازمند آگاهی درخصوص حقوق شهروندی و بهویژه شهری هستند. فرشته استیری، مسئول باشگاه حقوق شهری در مشهد اظهار میکند : « این طـرح کاملا مردمی اجــرا می شود و تاکنون جلساتی با هیئت مدیره های آپـارتـمـان هـای منطقه داشـتـه ایـم و مسائلی مطرح شــده اســـت . » . وی میگوید : «درحالحاضر درحال تهیۀ شناسنامه بـرای آپارتمان ها هستیم و پس از آن اقدام به برگزاری جلسات آموزشی برای شهروندان میکنیم .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.