ویژهسازی بیجا در نمونهدولتیها

Shahrara Institute - - گـــزارش -

سلطانی- شاخص جهانی برای انتخاب دانش آموزان تیزهوش برای تحصیل در مــدارس استعدادهای درخشان 2.28درصــد اسـت؛ یعنی از بین هر 100 دانش آموز حداکثر 2.28 نفر می توانند وارد مدارس استعدادهای درخــشــان شـونـد، امــا در سال های گذشته این نسبت در برخی استان ها و مـــدارس استعدادهای درخشان ایران رعایت نشده است.اخیراً نیز علی زرفشان، معاون آموزش متوسطۀ وزیر آموزش وپرورش درخصوص « فعالیت مـــدارس استعدادهای درخـشـان و نمونه دولتی » گفته است : « سیاست آموزشوپرورش در چند سال گذشته، برگرداندن مدارس نمونه به معیارهای علمی بوده است. طبق استاندارد باید فقط 2درصد از دانشآموزان در مدارس استعداد درخشان تحصیل کنند، اما هماکنون در بعضی از نقاط این میزان 25درصد است.».

مدارس استعداد درخشان قاعدۀ جهانی را رعایت کردهاند

رئیس مدارس استعدادهای درخشان استان خراسان رضوی اما نیز از رعایت نُرم 2درصدی خبر میدهد و میگوید: « در استان خراسان به طورمیانگین صـرفـاً 2درصـــد از دانـــشآمـــوزان در مــدارس سمپاد پذیرش می شوند و از اساساً میزان پذیرش این مدارس سالانه از طریق مرکز ملی استعدادهای درخشان به ما ابلاغ میشود و ما مجاز نیستیم بیش از مقدار معین پذیرش داشته باشیم . » . محمدمهدی مؤمنی ضمن اشــاره به اینکه برخی نواحی آموزشی در مشهد مثل ناحیۀ تبادکان به انــدازۀ استان سمنان دانش آموز دارد، می گوید : « ما در برخی نواحی مثل ناحیۀ7 که تعداد قابلملاحظهای دانــش آمــوز دارد، در تمام مقاطع و جنسیتها، مدرسۀ استعداد درخشان نداریم، اما چون حد نرمال پذیرش 2درصــد از دانــش آمــوزان در مدارس سمپاد در سطح شهر مشهد رعایت شده است، بهسمت گسترش مدارس اسـتـعـداد درخــشــان نـمـیرویـم .». مؤمنی ضمن اشــاره به صحبت های زرفـشـان می گوید : « به نظر میزان پذیرش مــدارس نمونۀ دولتی باعث شده است که حد نرمال 2درصد رعایت نشود و در برخی نقاط کشور شاهد نرخ 25درصدی دانش آموزان نمونه و استعداد درخشان باشیم .».لازم به ذکر است که رسالت مدارس نمونۀ دولتی، خدمترسانی به دانشآموزان مستعد و محروم بوده است، اما درحال حاضر در کلانشهرها و در مناطق مرفه شاهد تحصیل دانــش آمــوزانــی از طبقات توانمند در مـــدارس نمونۀ دولتی هستیم که از منظر آموزشی و اجتماعی اشکالات زیادی به آن وارد است.

رشد کاریکاتوری دانشآموزان بلای جان خودشان و جامعه

درهمین رابطه مسعود ولـــی زاده، کارشناس آمـوزشـی و پژوهشگری اجتماعی می گوید : « سال هاست که مسئولان می گویند میزان پذیرش در مـــدارس اسـتـعـداد درخــشــان و نمونۀ دولتی باید کاهش پیدا کند، امـــا عـمـلا شـاهـد تغییر ملموسی دراین زمینه نیستیم . » . وی ضمن انتقاد از ویژهسازی آموزش در مدارس نمونۀ دولتی و استعداد درخشان، میگوید : «ویژهسازی آموزش موجب ایجاد غرور کاذب، توقع بالا از جامعه و درنهایت سرخوردگی دانش آموزان استعداد درخشان در آینده می شود. پـدیـدۀ فــرار مغز ها محصول همین ویژه سازی هاست. توقع بالا در این دانش آموزان باعث می شود که آن ها مملکت را مدیون خودشان بدانند و انتظارات بالایی از حاکمیت داشته باشند و عدم تأمین این انتظارات منجر به سرخوردگی در آنها میشود .». وی می گوید : «جداسازی بچههایی که اصطلاحاً " آی کیو" ی بالاتری دارند، باعث می شود آن هـا درک درستی از سایر گروه های اجتماعی پیدا نکنند و فقط درزمینۀ درســی قـوی شوند و همین امر نوعی رشد کاریکاتوری است که از منظر اجتماعی آسیب میزند .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.