توسعۀفضاهایفرهنگی، گامیبهسویافزایش امید به زندگی

Shahrara Institute - - گفتگــــو -

روز بــزرگــداشــت حــافــظ، موقعیت مناسبی است تا دربارۀ بزرگان فرهنگ و ادب خطۀ خراسان نیز سخنی به میان بیاید. ما نیز به عنوان مجموعۀ شورای شهر، از این گونه فعالیت ها حمایت میکنیم. برنامههایی چون بزرگداشت حافظ، در زندگی اجتماعی مردم، کم است و با رفتارهایی که در گذشته انجام دادهایم، بهشدت از آن فاصله گرفتهایم و مانند گذشتگانمان با فرهنگ و هنر پیوند نداریم. کشورمان، ذخایر ارزشمند و عظیم تاریخی، ادبی و فرهنگی را داراست که بهشدت از آنها غافلیم. باید درنظر داشت که تنها یک کتاب حافظ و اشعار آن، می تواند راهکارهای فراوانی برای زندگی امروز مردم فراهم آورد. ازجمله مسائل جدی، که در شورای اسلامی شهر مشهد دنبال میکنیم، توجه ویژه به این حوزه است. خوشحالیم کـه اعــلام کنیم حـدود یک ماه پیش، بعد از سال ها تعطیلی انجمن شعرای خراسان، این انجمن پنجشنبه شب ها آغـاز به کـار کـرده و شبهای شعر آن، همانند گذشته درحال برگزاری است. روزهای بزرگی مانند بزرگداشت حافظ را باید غنیمت بشماریم و برای اقشار مختلف به ویژه جوانان و نوجوانان، تمهیدات خوبی بیندیشیم. امیدواریم که با توسعۀ فضاهای فرهنگی، بهویژه فرهنگ سراها، بتوانیم برنامه های مختلف و متنوعی را بــا رویــکــرد پاسداشت و گرامیداشت بزرگان، برای گروههای مختلف سنی برگزار کنیم. خلأ این برنامه ها در شهرمان مشهود است و کاستیهای فراوانی در این زمینه وجود دارد. درواقع مادامیکه صحبت از پرکردناوقاتفراغتشهروندانبهمیان میآید، شاید ذهنها بهسمت اقدامات خــاص معطوف شــود؛ ایــن در حالی است که در جریان اصلاحطلبی به این موضوع، که ظرفیتهای بزرگی در حوزۀ فرهنگ، هنر و ادب خراسان وجود دارد، معتقدیم.درواقع اگر به هر یک از موارد فرهنگی، هنری و ادبی فرصت بروز و ظهور داده شود، بخش زیادی از علایق و سلایق شهروندان جذب آن خواهد شد؛ این موضوع بهمعنای گامبرداشتن درجهت کاهش آسیبهای اجتماعی و افـزایـش امید بـه زنـدگـی در میان شهروندان است. شورای اسلامی شهر و نمایندگان دولت در حوزۀ فرهنگ و هنر باید برای یادآوری نام نیک بزرگانی مانند حافظ، فردوسی، خیام، عطار، اخوان ثالث و... تلاش کنند و برگزاری بزرگداشت برای این اسطوره ها را در دستورکار خود قرار دهند. با توجه به قرارگرفتن آرامگاه فردوسی در مشهد، باید کار ویــژه ای در جهت بهرهگیری مردم از آموزههای این شاعر کشورمان انجام دهیم. این فعالیت ها را میتوانیم درقالب ایجاد فرصتهای بزرگ برای شهروندان و زائران شهرمان به اجرا درآوریم تا با شاهنامه به عنوان اثر تاریخی فردوسی آشنا شوند. شورای شهر مشهد در موضوع احیای مجموعۀ طـــوس، هـمـت فــراوانــی به کار بسته اسـت تا بتواند همراه با مجموعههای متولی گامهایی بردارد و اینفرصتهارادراختیارمردمقراردهد، اما متأسفانه چالشهای زیادی وجود دارد. حتی در مسیر ما بهعنوان شورای شهر و شهرداری، که تصمیم بر بازسازی و بهبود فضاهای ذکـرشـده داریــم، قفلهای زیادی ازسوی مجموعههای متولی زده شده که کار را سخت کرده است. دراینراستا امیدواریم مجموعۀ میراثفرهنگیواحیایبناهایتاریخی ما را، که بهعنوان شورای شهر با نگاهی نو برایایجادتحولاعلامآمادگیکردهایم، بهخوبی همراهی کنند. البته شهردار منطقۀ 12 و مجموعه های مرتبط شهرداری در این زمینه فعالیت های خوبی انجام داده انـــد. فعالیت های ذکرشده نشاندهندۀ این موضوع است که اگر میان مجموعۀ شهری و دولتی، هماهنگی مناسبی وجود داشته باشد، می توان در بازۀ زمانی یک یا دوساله، تغییراتچشمگیریرقمزد.

*رئیس کمیسیون برنامهریزی و بودجۀ شورای اسلامی شهر مشهد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.