جایخالیمناسبات فرهنگیدراجتماع

Shahrara Institute - - گفتگــــو -

نگاه حافظ که به دور از زر و زور و تزویر اســـت، درواقــــع نـیـاز امـــروز جامعه است؛ این رویکرد را می توان از زاویۀ ادبیات و شعر به جامعه منتقل کرد. متأسفانه علیرغم غنای علمی و فرهنگی، به دلیل غفلت از این موارد شاهد آسیب هایی در فضای فرهنگی و اجتماعی هستیم؛ در واقـــع نسل جـوانـمـان بیگانه و نسل قدیم نیز از آمــوزه هــای فـــراوان فرهنگی مان دور اسـت. در راسـتـای وظیفه ای که مـردم به دوش اعضای شــورای پنجم گذاشته اند، یکی از برنامه هایی که به جد دنبال آن هستیم، فراهم آوری فضایی با توجه به حوزۀ هنر، ادبیات و فرهنگ با رویکرد جدید، جهت انتقال مفاهیم و ارزش هـــای نـاب و اصلاح فضای اجتماعی در سطح نخبگان و جامعه است. خوشحالیم که افراد مختلف که در حـوزه هـای گوناگون فعالیت می کنند و در مــوارد لازم به حوزه های فرهنگی و اجتماعی توجه می کنند؛ به عنوان مثال کنشگران سیاسی تنها از این منظر به جامعه نگاه نمی کنند، بلکه در مناسبت های مختلف در حوزههای فرهنگی نیز ورود پیدا میکنند؛ از این منظر شاهد جای خالی این موضوع در فضای اجتماعی هستیم. هنوز در آغاز کار شورای شهر هستیم و معاونت فرهنگی شهرداری استقرار پیدا نکرده، ولی با رویکرد شورا و معاونت فرهنگی شهرداری امیدواریم برنامه هایی مانند بزرگداشت بزرگانی مانند حافظ را در مقیاس وسیع تر و با حضور مردم فرهیخته داشته باشیم.

*رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.