ش مششهورتکدی،نگاذرسمابهن ر گ ب شهرآر ضمن اشار به جفتهوگوااناشههرظر« فیگتهاد حوز «گرد س » واستا شدند رردۀششگرگیرلامتیخسرلامت»

Shahrara Institute - - جهان شـهر -

خالدی–چندروزپی بهص ااترفاق یکدی از مراکز درمانی شهر افتاد. ناگهان در سالن انتظار همهمه ای به پا شد و شخصی میان دادوبیدادش با زبان عربی چیزهایی می گفت. بعد از چند دقیقه متوجه شـدم که درســت فکر مـی کـردم: یک دلال سودجو و فرصت طلب کلاه یک گردشگر عرب را که برای درمان به مشهد آمده بود، برداشته است.

سالانه 6هزار گردشگر سلامت

بـه گفتۀ دکـتـر محمداسماعیل خیامی، مدیر «گردشگری سلامت » دانشگاه علوم پزشکی، سالانه حدود 6هزار بیمار خارجی، که از کشورهای مختلف و عمدتاً مسلمان، با هزار امید و آرزو شهر امام رضا)ع( را برای درمان خود انتخاب کردهاند، در بیمارستانهای مشهد بستری میشوند و ایــن فقط بخشی از ظرفیت های مشهد در حوزۀ « گردشگری سلامت » است. به طور قطع موانعی بر سر راه توسعۀ صنعت گردشگری وجود دارد، اما این نحوۀ برخورد با زائران خارجی، بهانهای شد تا ظرفیتهای شهر مشهد را در حوزۀ «گردشگری سلامت »، که دنیا سالهاست به آن توجه ویژه داشته است، با چندتن از دستاندرکاران و کارشناسان این حوزه بررسی کنیم.مدیر «گردشگری سلامت » دانشگاه علومپزشکی، بیماران خارجیای را که برای درمان به مشهد میآیند، به دو دسته تقسیم می کند و می گوید : « بخشی از بیماران، خدمات درمانی سرپایی دریافت میکنند که حدود 10% کل گردشگران خارجی )سالانه بین 100 تا 150هزارنفر( هستند. عدهای هم در مراکز درمانی بستری میشوند که در سال 1395 این تعداد به 6000تــن رسیده بود . » . اگرچه عراق، افغانستان، ترکمنستان، لبنان و کشورهای حاشیۀ جنوبی خلیج فارس، بیشترین گردشگر حوزۀ سلامت را روانۀ مشهد کرده اند، اما کشورهای اروپایی نیز در این لیست دیده میشوند. خیامی در ادامــه، حضور دلال هــا در « گردشگری سلامت » را یک مانع مهم بــرای به ظهوررسیدن ظرفیت ها مـی دانـد و تصریح می کند : « دلال هــا اثر منفی درازمــدت دارنـد و یکی از راهکارها برای جلوگیری از فعالیت این افراد برنامه ریزی هماهنگ دستگاه ها و اجــرای آن به کمک نهادهای رسمی خصوصی این حـوزه اسـت. حمایت از شرکت های رسـمـی فـعـال در ایــن حـــوزه، مانند آژانــس هــا، هتلها، انجمن صنفی راهنمایان گردشگری، و هماهنگی با مراکز درمانی، مهم و تأثیرگذار خواهد بود .».

همۀ مراکز میتوانند به خارجی هاخدمات بدهند

مدیر « گردشگری سلامت » دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامـــه تصریح می کند : « همۀ مراکز بیمارستانی شهر درصــورت داشتن جای خالی، ظرفیت سرویسدهی به بیماران خارجی را دارند. ». محمداسماعیل خیامی بحث بــازاریــابــی در « گردشگری سلامت » را بسیارمهم دانسته و با بیان اینکه این امر اقدامی فرادستگاهی و حتی ملی اسـت، می گوید : « بــرای اینکه سیر صعودی سفر گردشگران خارجی به شهر مشهد در حوزۀ سلامت ادامه داشته باشد و بتوانیم در درازمدت توان رقابت خود با کشورهای دیگر را حفظ کنیم، باید به بازاریابی توجه ویژه داشته باشیم، چراکه ما باتوجهبه قیمتها و همچنین امکانات موجود پزشکی در رقابت با کشورهای منطقه از مزیتها و ظرفیتهای اقتصادی خوبی برخوردار هستیم؛ فقط باید درعرصۀ معرفی این امکانات بهشکل بینالمللی تلاش و برنامهریزی بیشتری داشته باشیم .».

اطلاعرسانی به متقاضیان درمان قوت بگیرد

ملیحه نامنی، دبیر انجمن صنفی راهنمایان گـردشـگـری اســتــان خــراســان رضـــوی و مــدرس اکوتوریسم، با بیان اینکه مشهد در حوزۀ گردشگری از ظرفیت های بسیارخوبی برخوردار است، اظهار داشــت : « درزمینۀ پزشکی، چه در بخش اماکن درمانی و چه در حوزۀ نیروی انسانی و پزشکان کارآمد و متخصص، در وضعیت خوبی قرار داریم، تاجاییکه سالانه شاهد حضور بسیاری از پزشکان متبحر جهان در شهر مشهد برای حضور در کنفرانس های علمی و همچنین رایــزنــی بــا پـزشـکـان ایـرانـی هستیم .». نامنی، پدیدههای زمینشناختی با خاصیت درمانی را هم یکی دیگر از ظرفیتهای بالقوۀ مشهد در «گردشگری سلامت » میداند و میگوید : «در حوزۀ ژئوتوریسم )مانند چشمههای آب گرم، آفتابدرمانی و تنوع گیاهان دارویی که دارای کارکرد درمانی هستند( نیز از امکانات خوبی برخوردار هستیم که می تواند با برنامه ریزی دقیق مسئولان به نقطۀ قوت مشهد و استان خراسان در جذب گردشگر تبدیل شود .». این فعال حـوزۀ گردشگری، با بیان اینکه یکی از مشکلات عمدۀ حوزۀ « گردشگری سلامت » وجود دلالان است، اضافه میکند : «برای رفع این مشکل باید از تجربۀ راهنمایان گردشگری، که علاوهبر تجربۀ کافی، با تسلط به زبانهای خارجی میتوانند فرهنگ کشورمان را به نحو درست و حقیقی به گردشگران ارائه دهند، استفاده شود تا علاوه بر کسب رضایت گردشگر، زمینۀ حضور دوبارۀ وی در کشور را فراهم آوریم . » . نامنی اطلاع رسانی ضعیف به گردشگران، بهویژه در حوزۀ سلامت، را یکی از معضلات جدی بر سر راه شکوفایی ظرفیتها میداند و می گوید : « در این زمینه اقداماتی ازسوی سازمان «میراث فرهنگی و گردشگری »، بهعنوان متولی این امر، صورت گرفته و حتی به برخی آژانس ها مجوز رسمی بـرای ورود گردشگر سلامت داده شده تا روند جذب گردشگر، شکل قانونی به خود بگیرد .».

مشهد، جهانشهر «گردشگری سلامت»

وی انجام اقداماتی در راستای معرفی مشهد بهعنوان یک جهانشهر در حوزۀ «گردشگری سلامت » و تبدیل مشهد به شهری پیشرو را در این عرصه مهم قلمداد میکند و میگوید : «در این راستا انجام اقداماتی مانند برگزاری سمینارها و جشنوارهها برای معرفی امکانات پزشکی استان که می تواند علاوه بر اطلاع رسانی در عرصۀ جهانی، زمینۀ حضور پزشکان مطرح دنیا را به دنبال داشته باشد، می تواند تأثیرگذار باشد. علاوهبراین ساخت مستند به زبانهای خارجی دربارۀ امکانات پزشکی و پیشینۀ ایران در حوزۀ «گردشگری سلامت » و همچنین نمایش این برنامهها در سایتها و شبکه های تلویزیونی جهانی مهم است. همچنین آموزش و مشارکت دادن پزشکان در امر گردشگری نیز تأثیرگذار خواهد بود؛ یعنی رفتار خوب یکپزشک با گردشگر و همچنین ارائۀ اطلاعات گردشگری در کنار مـداوای بیمار علاوه بر کسب رضایت توریست میتواند ماندگاری وی را در شهر بیشتر کند. همچنین دیپلماسی دولت برای معرفی امکانات پزشکی کشور و امضای تفاهم نامه ها با کشورهای دیگر در این امر بسیار تأثیرگذار خواهد بود .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.