رئیس سازمان «فرهنگ و ارتباطات اسلامی» خراسان رضوی: رنامۀ ویژۀ بانوان جهان اسلام آذرماه برگزار میشود

Shahrara Institute - - جهان شـهر -

مهدی خالدی-

انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فـرهـنـگـی کــشــورهــای جــهــان اســـلام در سـال 2017 فـرصـت فـرامـلـی بی نظیری در اخـتـیـار مـسـئـولان و بــرنــامــه ریــزان کــشــوری، استانی و شـهـری قـــرار داده تــا بــا اسـتـفـاده از موهبت وجودی حرم مطهر امام رضا )ع( و دیگرآثار فرهنگی ملموس و ناملموس در جهت معرفی ظرفیت ها و همچنین امکانات مشهد در عرصۀ جهانی گام بردارند. اکنون، در حالی که بیش از نه ماه از آغاز این رویداد فرهنگی گذشته، درکنار کاستیها اقدامات خوبی نیز در جهت معرفی مشهد در صحنۀ بین المللی صورت گرفته و گامهایی نیز درحال برداشتهشدن است.

آرمانهایی که مدنظر بود محقق نشد

درهمینراستا سیدحامد ملکوتیتبار، رئیس سازمان « فرهنگ و ارتباطات اسلامی » خراسان رضوی، در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه در بارۀ انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای جهان اسلام در سال 2017 آرمان هایی که مد نظر بود محقق نشد عواملی مانند نبود هماهنگی های لازم میان دستگاه های مسئول و همچنین کمبود بودجه برای اجرای برنامههای موردنظر را از دلایل این امر عنوان کرد. ملکوتیتبار افزود: «علاوهبراین در صحنۀ بینالمللی نیز عواملی مانند تحریم، بایکوت و تبلیغات منفی علیه کشور ما مانع از آن شد که بتوانیم برنامه ها را بهنحواحسن انجام دهیم.». وی در ادامــه با تأکید بر اینکه باوجوداین اکنون اتفاقاتی شروع شده که قرار نیست پایان سال 2017 تمام شود تصریح کرد : « این عنوان مدال افتخاری برای شهر و مردم آن است و باید در آینده با بهرهبرداری از ظرفیتهایی که این انتخاب دراختیار ما قرار داده امکانات و ظرفیتهای شهر را به جهان معرفی کنیم. ظرفیت هایی مانند وجود بارگاه مطهر امام هشتم شیعیان که خود می تواند زمینۀ حضور میلیون ها دلـداده به مشهد را فراهم کند، ظرفیت های قرآنی گسترده، و پیشینۀ فرهنگی شهر، از جمله وجود حوزه های علمیۀ تاریخی و جریان ساز در مشهد، در کنار امکانات دیگر اثبات می کند که مشهد یک جهان شهر اسـت و ما با استفاده از فرصت هایی مانند رویداد «مشهد 2017 » باید به این امر عینیت ببخشیم .».

برگزاری همایش بینالمللی «گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب»، یک اقدام مهم

رئیس سـازمـان « فرهنگ و ارتـبـاطـات اسلامی » خـراسـان رضــوی در ادامـــه بـا اشـــاره بـه اقـدامـات صورت گرفته از سـوی این نهاد برای معرفی مشهد عنوان داشـت : « همایش بین المللی « گفتگوهای فرهنگی ایــــران و جـهـان عـــرب » در مشهد در دی مـــاه 1395 کـه بـا حضور 90 تـن از نخبگان و اندیشمندان جهان اســلام بـرگـزار شـد از این اقــدامــات بـــود. ضمن اینکه بــرگــزاری اجــلاس « گفتگوهای ایـــران و کشورهای آسـیـای میانه » در سال 1396، « ایــران و کشورهای اروپـایـی » در ســـال 1397 و اجـــلاس « ایـــــران و کـشـورهـای آفریقایی » هم بـرای سال 1398 پیش بینی شده است. همچنین برگزاری اجلاس رایزنان فرهنگی و برگزاری نهمین دورۀ طرح « شجره طیبه » ، ویژۀ بانوان فرهیختۀ جهان اسلام، در آذر ماه و همکاری با برنامه هایی که از سـوی دیگر ارگان ها در راستای طـــرح فرهنگی «مـشـهـد 2017» هستند در اولویتهای سازمان « فرهنگ و ارتباطات اسلامی » قرار دارد.». ملکوتی تبار با بیان اینکه مسلماً در ادامه نیز تمام ظرفیتها بــرای معرفی مشهد در جهان اسـلام به کار گرفته خواهد شد گفت : « در عرصه های آثـــار کهن تـاریـخـی، مفاخر ادبـــی و مذهبی و هـنـر هـای تجسمی هــم ظـرفـیـت هـای فــراوانــی وجـود دارد که باید بـرای معرفی آن هـا برنامه ریزی کنیم.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.