یکتجربۀموفق برای کاهشآلودگیهوا

Shahrara Institute - - جهان شـهر -

حتماً برای شما هم اتفاق افتاده است که نیم ساعت یا گاهی یک ساعت بعد از زمــان قــرار بـه محل ملاقات برسید. دلیل اصلی ایـن تأخیر هم همیشه ترافیک بوده است. آلودگی صوتی، آلودگی هوا و ترافیک را شاید بتوان سه معضل اصلی سیستم حمل و نقل در کلان شهرها، به ویژه شهری مثل مشهد، دانست. علت اصلی هم مشخص است: حجم زیــاد خــودروهــای شخصی در سطح شهر. اما راهکار چیست؟ در سـال هـای گذشته فعالیت های تبلیغی زیادی در حوزۀ تکسرنشینی، سفر بــا دوچــرخــه و دیـگـر مـــواردی کـــه مــیتــوانــد بـــه کــاهــش تــعــداد خـــودروهـــا در سـطـح شـهـر کمک کند انـجـام شــده اســـت، امــا اقبال عـمـومـی چــنــدان مـنـاسـب نـبـوده اسـت، چرا که اغلب ادارات و نهادها در مــرکــز شـهـر قـــرار دارنــــد و هیچ آلترناتیوی برای خودروهای شخصی ارائه نمیدهند. امـا بشنوید از فعالیت هایی که یک شرکت معمولی مثل « گوگل » برای کاهش استفادۀ کارمندانش از خودروِ شخصی انجام داده است.

چند کارمند با یک ماشین

رفت و آمد از منزل به محل کار یکی از مشکلات معمول کارمندان در اکثر شرکتهاست. « گــوگــل » نیز از ایــن امــر مستثنا نیست. تعدادی زیـادی از کارمندان («گــوگــل» حــدود 70هـــزار کارمند دارد.( ترجیح میدهند با ماشین شخصی خــود بـه شرکت رفـت و آمـد کنند، امــا شرکت بـه دلایـل مختلف )زیــســتمــحــیــطــی، تــرافــیــک، کمبود پارکینگ و ...( رفـت و آمـد بـــدون ماشین شخصی را تشویق می کند، با قـــرار دادن سرویس های رفت و آمد متعدد و تشویق کارمندان بـه سـر کــار آمــدن بـا یکدیگر در یک ماشین! اما، اگر کسی بدون ماشین به شرکت بیاید و در طـول روز احتیاج بــه ماشین داشــتــه بــاشــد، تکلیف چیست؟! مخصوصاً اینکه محوطۀ « گوگل » هم بسیار بـزرگ است و حتی کارمندان برای شرکت در یک جلسه ممکن است مجبور باشند به دیگر ساختمان ها که الزاماً نزدیک نیست بروند.

از ماشینهای برقی اداره استفاده کنید

در « گـــوگـــل » مــی تــوانــیــد مـیـان ساختمان ها با دوچرخه های معروف این شرکت رفتوآمد کنید. این دوچرخه ها قفل نیستند و برای استفاده باید تنها یکی از آن ها را پیدا کنید، سوارش شوید، رکاب بزنید و به هر جایی که دوست دارید بروید. اما، اگر حال و حوصلۀ دوچرخهسواری نــداریــد، می توانید از تاکسی رانی آنلاین « گوگل » ( شبیه به « اسنپ » و « تــپ ســی » ) بــه رایــگــان استفاده کنید. البته ایــن تاکسی رانی ها محدود بــه محوطۀ شـرکـت هستند و شما را بـه ساختمانی خـــارج از شرکت نمی برند. بــرای کسانی کـه بیرون از شرکت کـار دارنــد هم تمهیداتی اندیشیده شده است. در سرتاسر شرکت ماشین هایی برقی وجود دارنـد که کارمندان می توانند آنهارارزروکنند)بهرایگان(وبههرجای شهر که دوست دارند ببرند و هر موقع که کارشان به اتمام رسید ماشین را به همان مکانی که در آن سوارش شدهاند برگردانند.

الگویی قابل تکرار در مشهد

اینکه یک شرکت جنبه های مختلف یک امـر تشویقی را سنجیده و فقط به تبلیغ اکتفا نکرده بسیار جالب و قابلتوجه است. این اتفاق میتواند برای مجموعههای بزرگ و گستردۀ اداری در شهر ما هم رقم بخورد. آموزش وپرورش، شهرداری، آستان قدس و دیگر نهادهای کوچک و بـزرگـی کـه در سطح شهر مشهد فعالیت دارند می توانند شروع کنندۀ این تجربۀ موفق « گوگل » در شهرما ن باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.