تافرصتهستازمقامتاستعفابده

Shahrara Institute - - جهان شـهر -

آراس شیخ جنگی، برادرزادۀ جلال طالبانی و از اعضای شناختهشدۀ «اتحادیۀ میهنی کردستان » در نامه ای به مسعود بارزانی به وی توصیه کرده است اندکفرصت موجود را نیز بهفال نیک بگیرد و از مقام خود کناره گیری کند. در بخش هایی از این نامه آمده است : « آنچه در عرصۀ واقعیت مشهود است این است که مناطقی که به «مناطق مورد منازعه » شهرت یافته است با خطر و تهدید جدی مواجه شده اند. آنچه احساس می شود و به گوش رسیده است این است که در مدتزمان کوتاهی این مناطق هم از دسـت خواهد رفت و حکومت مرکزی بار دیگر بر این مناطق تسلط خواهد یافت، بهویژه آنکه بغداد دوباره به مناطقی باز خواهد گشت که دارای منابع نفتی است و اقلیم آنها را کنترل کرده است. چنین احساس می شود که با چنین وضعیتی همه چیز تمام خواهد شد. در حال حاضر تنها فرصت ممکن تصمیم جنابعالی به حفظ وضعیت موجود اســت، آن هــم جناب عالی به عنوان مسئول مستقیم این بحران، و همچنان که پیشتر هم اعـلام کرده اید نتایج احتمالی و تأثیرات آن را متحمل خواهید شـد. با هـدف ثبت در تاریخ و اینکه گفته شـود مسعود بـارزانـی از نابودی دستاوردهای کنونی جلوگیری کـرده است از مقام خود کنارهگیری کنید تا ملت ما از این رنج و محنتها رهایی یابد و این بهترین خدمتی است که به ملت خود خواهید کرد. میدانم که تصمیم دشــواری اسـت، اما رهبر و سرکرده لازم است درجهت مصالح ملت خود از خودگذشتگی و ایثار داشته باشد و نام وی به بزرگی در نزد آن ها باقی خواهد ماند .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.