گسترشهمکاریهای دانشگاههای «فردوسی» و «فدرال کازان» روسیه

Shahrara Institute - - جهان شـهر -

اگر تا کنون کـازان روسیه را با سردار آزمون می شناختید، از این به بعد نام آن شما را به یاد دانشگاه « فردوسی » هم خواهد انداخت، چراکه، بهگزارش روابـط عـمـومـی دانـشـگـاه فردوسی مشهد، پس از امضای برنامۀ اجرایی همکاری های دوجانبه میان دانشگاه «فـــردوســـی» مـشـهـد و دانـشـگـاه « فــدرال کــازان » روسیه در فروردین سال جـاری 14 تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه « فـردوسـی » مشهد از گروه های « زبان و ادبیات روسی » ، « زبان و ادبیات فارسی » ، « ریاضی » ، «روانشـــنـــاســـی »، «مـهـنـدسـی» کامپیوتر » ، « فیزیک » ، « شیمی » و « نفت » دانشگاه به سرپرستی دکتر مؤذنزاده، مسئول میز روسیۀ دانشگاه « فـــردوســـی » مشهد، از دانشگاه « فدرال کازان » بازدید کردند. در این سفر سه روزه هریک از اعضای هیئت اعزامی با همکاران حـوزۀ تخصصی خود ملاقات کردند و از آزمایشگاهها و تجهیزات گروه و نیز از کلاسهای درس بازدید نمودند. در ادامۀ حضورِ هیئتِ دانشگاه «فردوسی» مشهد فعالیتها و پروژههای علمی-تحقیقاتی مشترک مورد بحث و بررسی قـرار گرفت و در پایان، پس از توافق بر روی موضوعات مـوردعـلاقـه دو طـــرف، تفاهم نامۀ مقدماتی همکاریهای آتی امضا شد. این تفاهمنامه در هریک از موضوعات مورد توافق توسط اعضای مسئول در دو طرف پیگیری میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.