روزهایخدمتبهزودیسپریمیشود

Shahrara Institute - - ایـــــران -

غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، در مصاحبه با روزنامۀ « اعتماد » ، با اشاره به زمزمههایی دربارۀ اصلاح قانون اساسی در بهارستان اظهار داشت : « امـروز معضلات و مشکلات زیادی در کشور وجود دارد. مشکلات اقتصادی و بیکاری در صدر مشکلات قرار گرفته است که نمایندگان مجلس، در کنار قوۀ مجریه، باید به فکر راهحلی برای آن باشند. همچنین، در حوزۀ سیاست خارجی، مشکلاتی وجود دارد و مسائل منطقه و امنیت ایـران باید مورد توجه قـرار بگیرد. در کنار آن، باید بـرای بحران ها و معضلات اجتماعی چاره ای اندیشید. آیا واقعاً اصلاح قانون اساسی گرهی از گره های کشور باز می کند؟ نمی شود که یک باره هوس کنیم و مسئله ای را طرح کنیم و تصمیم بگیریم قانون اساسی را اصلاح کنیم. باید ضرورتی برای این تغییر احساس شود. کسانی که چنین طرحی میدهند باید بگویند که اصلاح قانون اساسی به این شیوه چه معضلی را در کشور حل میکند .». وی در پاسخ به این سـؤال که مأموریت سخت اصلاح طلبان در شـورای شهر و مجلس از نگاه وی چیست تصریح کرد : «به نظر من، اصلیترین وظیفه و مأموریت این است که نه دچار سستی و بیخیالی شوند و نه هیجانی و احساساتی. اصل مسئله این است که دوستان، بعد از انتخابات، در حــال و هــوای شعار های هیجانی و جــار و جنجالهایی که دردی از مردم و شهر دوا نمیکند نباشند. زمان به سرعت از دست مـی رود. برای مجلسیان الآن نزدیک نصف عمر مفید این دورۀ مجلس تمام شده است و برای شورای شهر هم بهزودی این روزهای خدمت سپری میشود و، اگر هیچ تأثیری بر وضعیت شهر و امور کشور نگذاشته باشند، نمیشود توقع داشت مردم به خاطر افراد خدوم و محبوب رأی به آن ها را تکرار کنند. باید آبروی خود و رهبر اصلاحات را حفظ کنند .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.