26 ایستگاه آمادۀ خدمت به زائران

Shahrara Institute - - ایـــــران -

بـا نـزدیـکشـدن ایــام شـهـادت امـام رضا)ع(260 ایستگاه کوچک و بزرگ در مسیرهای منتهی به مشهد تعبیه شده که به زائران پذیرایی و خدمات رفاهی و بهداشتی ارائه می دهند. سخن گوی جمعیت خدمتگزار کـــاروان پیادۀ « امـام رضا ) ع ) » با بیان اینکه حدود 15هــزار نفر خدمتگزار تحت عنوان «جمعیت خدمتگزاران رضوی » آمادۀ خدمترسانی به زائران هستند گفت: « 22 واحـــد خـدمـترسـانـی، اعــماز واحد فرهنگی، محور و جـاده، فنیمهندسی، اسکان، آمـوزش، ایمنی، تــدارکــات، بـهـداشـت، انتظامات، تغذیه، خدمه، امداد، پیشگیری واحد خواهران، تبلیغات و نشر، داریـم که علاوهبر کارهای مختلف نشر آثار را هم بهعهده دارند .». وی افـــزود : « طولانی ترین مسیر را کاروان پیادۀ بافق یزد میپیماید. سال گذشته کوچکترین کاروان از کاشان و بزرگ ترین کاروان پیاده نیز از نیشابور وارد مشهد شـد. مسیرهای ورودی کـاروان هـا به مشهد مقدس 7 مسیر قوچان، تربتحیدریه، کلات، نیشابور، تربت جام، سرخس و طرقبه شاندیز است. بیشترین حجم زائر از نیشابور است . .» رضایی با بیان اینکه قریب دو سال است که ثبتنام کاروانها بهصورت اینترنتی انجام میشود توضیح داد : «کسی که میخواهد مدیر کاروان باشد اطلاعات خود را در سایت ثبت می کند و بعد به سازمان « تبلیغات اسلامی » مراجعه میکند و معرفینامه میگیرد .». سخنگوی جمعیت خدمتگزار کاروان پـیـادۀ « امـــام رضــا ) ع ) » بیان کـرد: « تاکنون حــدود 500 نفر به عنوان مدیر کاروان در سایت ثبتنام کردهاند و روز 27 مهر همایش آموزشی مدیران کاروان ها در فرهنگ سرای « زیـارت » برگزار میشود .». وی افزود : «نرمافزاری ساخته شده که روی گوشی نصب می شود و به وسیلۀ آن حرکت کاروان ها کنترل می شود. کارت هایی الکترونیکی نیز طراحی شـده که در محل اسکان و ایستگاه صلواتی قابلکنترل است .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.