310عکاس 6مسیراصلیمشهدرا عکاسیکردند

Shahrara Institute - - ایـــــران -

مدیر کانون عکس « انجمن سینمای جوانان» مشهد گفت: «310 عکاس 6 مسیر اصلی مشهد را عکاسی کردند.». ســیــد رهــام رســولــی در گفتگو با « ایـسـنـا » ، ضمن بـیـان ایــن مطلب اظهار کرد : « در راستای اجرای طرح « فــوتــوواک 2017» گشت عکاسی شــهــری کـــانـــون عــکــس «انـجـمـن سینمای جــوانــان » مشهد بـرگـزار شد.». وی افزود: «رویداد جهانی «فوتوواک» در شهرهای مختلف ایـــران برگزار شـــد و کـــانـــون عــکــس « انــجــمــن سینمای جـوانـان » مشهد نیز برای دومــیــن ســال مـیـزبـان ایــن رویـــداد بود.». مدیر کانون عکس « انجمن سینمای جــوانــان » مشهد تصریح کــرد : « در « فــوتــوواک ‪310 2017»‬ عکاس، شامل 180 عکاس خانم و 130 عکاس آقا، ازطرف «انجمن سینمای جوانان» دفـتـر مشهد مـوفـق بــه اخــذ مجوز رســمــی عــکــاســی از ســطــح شهر مـشـهـد در قـــالـــب 6 مـسـیـر اصلی شــدنــد کــه لــیــدرهــای اصــلــی ایـن رویـــداد آقـایـان کـامـران رحمتیان، سید رهام رسولی، رضا رهنما مقدم، مــهــران کــریــمــان، امــیــر علیپور مــلائــکــه و خــانــم فــاطــمــه روشـــن بودند.». « فــوتــوواک » رویـــدادی جهانی است کــه هـر سـالـه در تـاریـخـی مشخص برگزار می شود. امسال برای دهمین ســـال در تـمـامـی دنــیــا در روز 15 مهرماه ) 7 اکتبر( تمامی عکاسان علاقه مند بـه عکاسی از شهرشا ن پرداختند. در سال گذشته عکس خانم فاطمه روشــــن از مـشـهـد جــز 10 عکس بـرگـزیـدۀ ایــن رویــــداد بین المللی قــرار گرفت و همچنین نمایشگاه عـکـسهـای بـرگـزیـدۀ ســال 2016 در آذر مــــاه ســال گذشته به همت کــانــون عکس « انـجـمـن سینمای جوانان » مشهد در گالری « آرتین » برپا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.