رن ا « » برا گرامی منزلاستداشسدتقدبیهارغروانمایندا،شتز مندهریادکحمِزدقاهرمادن عبنوانشد یمیشود

Shahrara Institute - - ادب و هنـر -

طیبه ثابت- نشست ادبــی و محفل شعرخوانی « ارغــوان » برای گرامیداشت استاد محمد قهرمان با حضور شاعران پیشکسوت و یـاران دیرین استاد غزلسرای خراسان در سرای فردوسی برگزار شد. به گزارش خبرنگار شهرآرا در این مراسم که با حضور استاد جعفر یاحقی برگزار شد، شاعران پیشکسوتی همچون استاد امیر برزگر خراسانی، محمد نیک، ناصر عرفانیان، استاد مایی، محمود یاوری و استاد عصمت میرزایی در کنار شاعران جوانتر نامآشنا مانند مهدی آخرتی، جلیل فخرایی، محمد تقی نیا و آرزو نصیری حضور یافتند و به شعرخوانی پرداختند.

دغدغۀ تاریخی و پیشینهدار

مـحـمـدجـعـفـر یــاحــقــی، مــدیــر قــطــب علمی فردوسیشناسی و ادبیات خراسان، که در این مراسم حضور داشت دربارۀ نشست ادبی «ارغوان» گفت: «ما نشست ادبی «ارغوان» را ادامه میدهیم تا یاد استاد محمد قهرمان زنده بماند . » . استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد افــزود : « استاد قهرمان از بنیانگذاران مؤسسه «فردوسی»، که الان آن را با نام «خردسرای فردوسی » میشناسیم، است. این مؤسسه دارای پیشینه ای است که تاریخ آن به استاد کمال هم میرسد .». وی بااشارهبه این مطلب که خراسان همیشه جایگاه خاص خود را داشته است، تصریح کرد : « از زمان های گذشته و دوران جلسات بـرگـزاری انجمن مرحوم فـرخ و قهرمان، مسائل فرهنگی خراسان همیشه دغدغۀ کار ما بود. نتیجۀ این دغدغۀ فرهنگی به انتشارکتاب «پاژ» منتهی شد و ارتباط با آرامگاه فردوسی و انجمن میراث فرهنگی، تاش ما را در مرکز «خراسانشناسی » به شکل دیگری رقم زد . » . دکتر یاحقی گفت : « حتی بعد از تعطیلی مرکز « خراسان شناسی » ما با بزرگان شعر در منزل استاد قهرمان مشورت میکردیم .». وی افزود : «این دغدغۀ فرهنگی، یک دغدغۀ پیشینه دار است که همیشه باید وجود داشته باشد . » . استاد دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت : «استاد گلچین معانی و احمد کمال از مشاوران ما بودند و مرحوم باقرزاده و علوی و بسیاری از اساتید و شاعران بنام خراسان، دغدغۀ اولیۀ انجمن مؤسسۀ «خردسرای فردوسی» را داشتند که مرحوم قهرمان اصلیترین فرد خردسرای ما بود و تعیین خطمشی میکرد.».

برگزاری نشست «شبهای بخارا» در مشهد

مدیر قطب علمی « فردوسی شناسی و ادبیات خراسان » دربارۀ نتیجۀ این دغدغه مندی و تاشها گفت : « 55ســال از تأسیس این انجمن می گذرد، امـا انسجام آن به هم نـخـورده اســت. پیوندهای فرهنگی دغدغه ای بوده که همواره در این انجمن، که از پشتوانۀ علمی و فرهنگی برخوردار است، وجود داشته اســت . » . دکتر یاحقی ادامـه داد : « باوجود فردوسی و شخصیت ها و شاعران بزرگی مثل خیام و اخــوان و عطار، هرنوع تاش در زمینۀ فرهنگی برای خراسان کم اسـت . » . وی در ادامـه از برگزاری نشست های « شب های بخارا » با همکاری استاد دهباشی در ۱4آذر در مشهد خبرداد و اضافه کرد: «ما شبهای بزرگداشت استاد علیاکبر فیاض، دکتر فرخ، غامحسین ساعدی و دیگربزرگان را خواهیم داشت.». یاحقی تصریح کرد: «این برنامهها فرصت خوبی است که آن مرکزیتی را که در خانۀ قهرمان بود، در « خردسرای فردوسی » احیا کنیم تا هربزرگی از اهل ادبوشعر که به خراسان بیاید، سراغ این انجمن «ارغوان» را بگیرد، همانطور که وقتی استاد مینوی، همایی و علیاصغر همت به منزل فرخ میآمدند .».

منزل قهرمان، مرکزِ ادبی میشود

دکتر محمدجعفر یاحقی دربــارۀ دیگرتاش های فرهنگی اخیر برای خراسان گفت : « دو هفتۀ پیش در دیداری که با دکتر شفیعی کدکنی و دکتر صالحی، وزیر محترم فرهنگ و ارشـاد داشتم، در کنار سایر دغدغه های فرهنگی، صحبت از مرکز ادبی شدن منزل مرحوم قهرمان را که در دهۀ 70 هم مطرح کرده بودم و به جای درستی نرسیده بود، دوبــاره مطرح کردیم. وزیر قبول کردند که ارگانی را به خرید این منزل تاریخی و ادبی موظف کنند .». اسـتـاد دانشگاه فـردوسـی درخـصـوص رونــد این پیگیریها در مشهد ادامه داد : «ما با خانوادۀ قهرمان صحبت کردیم و موافقت آن هـا جلب شده است. درخصوص مالکیت خانه هم از آستان قدس استعام کردیم و خوشبختانه 50درصد روند پیش رفته است تا آنجا را به یک مرکز علمی فرهنگی تبدیل کنیم . » . یاحقی ضمن اشاره به این مطلب که استاد قهرمان از زندگیاش برای پاسداری از فرهنگ خراسان مایه گذاشت و ما باید چراغ این خانه را روشن نگه داریم تصریح کرد : « همه رفتند و قهرمان هم رفت و ما هم می رویم. ما باید این جلسۀ « ارغــوان » را به کانون آموزش برای شاعران جوانتر تبدیل کنیم تا بعد از ما هم که رفتیم، چراغ این خانه روشن بماند .».

مرزهای جغرافیایی ما بزرگ است

در ادامه عصمت میرزایی، کارشناس، مجری و شاعر مطرح خراسانی گفت : «استاد قهرمان عاوهبر تبحر در غزل سرایی، در شعر محلیسرودن نیز حرف اول را در کشور می زدند .». وی ادامه داد : «ما باید تاش کنیم که انجمن « ارغوان » با همراهی پیشکسوتان، تبدیل به یک کانون ادبی شود که همۀ شاعران از سراسر استان و کشور به آن هدایت شوند و ما با تعامل فرهنگی بتوانیم در شهرهای دیگر کانونسازی کنیم .». میرزایی تصریح کرد : «علم پهناور است و به هیچطرفش نمیتوان رسید، اما باید سعی کنیم که به شکوفایی استعدادها و شناساندن فرهنگ خراسان، همچون استاد قهرمان، وفادار باشیم .».

از وصیت مرحوم قهرمان تا شعرخوانی شاعران

در بخشی از محفل ادبی « ارغوان » استاد امیر برزگر خراسانی، خاطره ای از مرحوم قهرمان تعریف کرد و بعد از او شاعران به شعرخوانی پرداختند. اولین شاعر محمدعلی سالاری بود که شعری از زنده یاد غامرضا شکوهی خواند: «پابهپای ستارهها بنشین، دستدردست آسمان بگذار/ گاهگاهی هوایی خود باش، خاک را بهر خاکیان بگذار/ دست بر طاق آسمان برسان، پنجه را در هال ماه بپیچ/ گاه بر سینۀ گذشتۀ خویش، تیر غیبی در این کمان بگذار/ مثل فریاد رعد در دل کوه، صخره های ستبر را بشکن/ آشنا با تبار طوفان باش، بادها را به این و آن بگذار.». بعد، شاعری شهرستانی با گویش محلی چنین خواند: «کی گمون داشت که مو ای همه جونسخت بشم/ مو به استنگی و هی پیچوتو عادت کردم/ سهم ما غصه و غرتانه و دق مرگی بود/ مو به خون جگر و زخم نو عادت کـردم . » . بعد از این شاعر محلی گوی شهرستانی، شاعران دیگر به شعرخوانی پرداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.