نمایشگاه«ناشرانجهان اسلام» برگزارمیشود

Shahrara Institute - - ادب و هنـر -

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی خراسان رضوی گفت : « نمایشگاه کتاب «ناشران جهان اسام » آذرماه در مشهد، پایتخت فرهنگی جهان اسام، برگزار میشود .». سیدسعید سرابی در جلسۀ شورای برنامه ریزی ایـن نمایشگاه در ادارۀ کل فرهنگ و ارشـاد اسامی خراسان رضــوی افــزود : « نمایشگاه کتاب « ناشران جهان اسام » 9 تا ۱6 آذرماه در نمایشگاه بین المللی مشهد، پایتخت فرهنگی جهان اسام، برگزار میشود .». وی اظهار داشــت : « در ایـن نمایشگاه بخش ویـــژه ای بـه پایتخت فرهنگی جهان اسـام اختصاص پیدا کرده است. حضور ناشران جهان اسام در نمایشگاه، دعوت از میهمانان خارجی بـرای حضور در افتتاحیۀ نمایشگاه، برگزاری برنامه های جنبی و ... از برنامه های این بخش میباشد .». مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی خراسان رضوی با اشاره به اهـداف نمایشگاه و توسعۀ فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین اقشار مختلف جامعه اظهار داشت : «بهمنظور حضور دانشآموزان در نمایشگاه با هماهنگیای که با آموزش و پرورش انجام دادهایم، مقرر شده است که ساعت بازدید نمایشگاه از ساعت ۱0 صبح تا 2۱ باشد .». وی توجه به کیفیت و محتوا را در کنار بحث کمّی نمایشگاه ضروری دانست و افزود : «بخش «حکیم ابولقاسم فردوسی » و بخش « ویــژۀ مشهد » از ابتکارات این دوره از نمایشگاه است که میتواند بر محتوای کیفی نمایشگاه بیفزاید .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.