برد ترانهسرا دربرابر سه خواننده

Shahrara Institute - - ادب و هنـر -

شــکــایــت اردلان ســرفــراز علیه سه خوانندۀ داخلی بــه نتیجه رسید. رضــا صــادقــی، سینا سرلک و علی لهراسبی بـه اتـهـام سرقت ادبــی با شکایت اردلان سرفراز ترانه سرا به دو سال حبس تعزیری محکوم شده اند. به گزارش « فــارس » ، این ترانه سرا که با بسیاری از خوانندگان خارج نشین همکاری داشته علیه سه خوانندۀ داخلی، به دلیل استفاده بدون اجازه از دو ترانهاش، شکایت کرده که دادگاه بدواً رأی به دو سال حبس تعزیری این خوانندگان داده است. علی جعفری، مدیر برنامه های رضا صادقی، ضمن تأیید خبر گفت : « مــا هـم از طریق رسانه ها ایــن مـوضـوع را شنیدیم. موضوع را از طریق وکیلمان پیگیری می کنیم. البته فکر نمی کنم موضوع مهمی باشد و طی روزهـای آینده این مسئله حل خواهد شد.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.