«دستم را بگیر» به تدوینرسید

Shahrara Institute - - ادب و هنـر -

مستند - مسابقۀ « دســتــم را بگیر » بـه تهیه کنندگی و کــارگــردانــی سعید ابوطالب به مرحلۀ تدوین رسید. سعید ابوطالب، تهیه کننده و کـارگـردان «دستم را بگیر »، گفت: «تصویربرداری مجموعۀ تلویزیونی «دستم را بگیر » به پایان خود نزدیک می شود و هم زمان تــدویــن آن بــه صــورت مـجـزا توسط هفت گروه تدوین آغــاز شـده اسـت و بهزودی از شبکۀ «افق» پخش خواهد شد. ابوطالب، کارگردان این مجموعه، گفت : « مسابقۀ « دستم را بگیر » یک رئالیتی شو در قالب مستند- مسابقه است که راه حل های ساده برای حل آسیبها و مشکات اجتماعی را میان گروه های داوطلب به رقابت گذاشته است .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.