مهلتارسال اثر به «حسنات»تمدیدشد

Shahrara Institute - - ادب و هنـر -

بـــنـــابـــر اعـــــام دبیرخانۀ هفتمین جشنوارۀ ملی فیلم کوتاه « حسنات » ، تاکنون ۱525 اثر در دبیرخانۀ این جشنواره ثبت شده و مهلت ثبت آثار نیز تا اول آذرماه تمدید شده است. بــهگــزارش خــبــرگــزاری «فـــارس»، بـنـا بـر اعـــام دبـیـرخـانـۀ هفتمین جـــشـــنـــوارۀ مــلــی فــیــلــم کــوتــاه « حـسـنـات » تاکنون ۱525 اثــر در دبیرخانۀ این جشنواره ثبت شده و مهلت ثبت آثار نیز تا اول آذرماه تمدید شده است. عاقه مندان به شرکت می توانند به سایت اطاعرسانی جشنواره بهآدرس hasanatfilm.ir مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.