سریالپلیسی «تودۀ سیاه» را بشنوید

Shahrara Institute - - ادب و هنـر -

عاقهمندان شنیدن سریال های پلیسی می توانند شنوندۀ نمایش جدید «تودۀ سیاه» از رادیو «نمایش» باشند. نمایش « تــودۀ سیاه » را حامد مقدم نوشته که دربـارۀ مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر است. این سریال از روز شنبه 22مهرماه، ساعت 9صبح، از رادیو «نمایش» پخش میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.