«صبح بهخیر ایران» پوستمیاندازد

Shahrara Institute - - ادب و هنـر -

ســـری جــدیــد ایـن برنامه قـرار است از 22مـهـر روی آنتن شبکۀ « یـک » برود. سیداقبال واحــدی، که نماد برنامه است، نیز در این برنامه حضور دارد. سری جدید « صبح به خیر ایــران » با سری قبلی این برنامه متفاوت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.