حضورایراندرسید۳ جامجهانیقطعیشد

Shahrara Institute - - ورزش -

فیفا برای تعیین سیدبندی جامجهانی به قرعه کشی آتی خود اکتفا می کند. دراینبین با توجه به مشخصشدن ۲۳ تیم حاضر در جام جهانی، سیدبندی خیلی از تیمها مشخص شــده که ازاین بین تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در سید ۳ قرار خواهد گرفت. قرارگرفتن تیم ملی فوتبال ایـران در سید۳، اتفاق خوبی محسوب میشود؛ چراکه یک تیم از سید 4 که از نظر امتیازی در رده بندی فیفا پایین تر از ایــران اسـت، در گـروه ما قـرار خواهد گرفت. با توجه به آنکه سه تیم آسیایی دیگر در سید چهار قــرار می گیرند، از بین تیم های صربستان، نیجریه، مراکش و پاناما و هندوراس در صورت صعود یک تیم حتماً با ایران هم گروه خواهد شد. با توجه به سیدبندی تیم ملی فوتبال ایران در جامجهانی، ایران قطعاً با تیم های کاستاریکا، ایسلند و مصر همگروه نخواهد شد و در صورت صعود تیم های کرواسی، دانمارک، تونس و سنگال به جامجهانی نیز با این تیمها همگروه نخواهیم شد.اگر ایران در قرعهکشی جامجهانی خوششانس باشد، می تواند با تیمهای روسیه- پرو ) در صـورت صعود( و پاناما هم گروه شود که آسان ترین قرعۀ ممکن برای ایران است. در بدترین حالت ممکن هم این شرایط است که با آلمان، اسپانیا و نیجریه همگروه شویم. سیدبندی جام جهانی روسیه به شرح زیر است:

روسیه ـ آلمان ـ برزیل ـ پرتغال ـ آرژانتین ـ بلژیک ـ لهستان ـ فرانسه

اسپانیا ـ پرو )در صورت صعود( ـ سوئیس )در صورت صعود( ـ انگلیس ـ کلمبیا ـ ایتالیا ) در صورت صعود( ـ مکزیک ـ اروگوئه

کرواسی ـ دانمارک )در صورت صعود( ـ کاستاریکا ـ ایسلند ـ تونس )در صورت صعود( ـ مصر ـ سنگال )در صورت صعود( و ایران

صربستان ـ نیجریه ـ استرالیا - هندوراس ) در صورت صعود( ـ ژاپن ـ مراکش ) در صورت صعود( ـ پاناما ـ کرهجنوبی ـ عربستان سعودی

سید 1: سید2: سید3: سید 4:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.