قفل بر روی ورزشگاه!

Shahrara Institute - - ورزش -

مسئول کمیتۀ مسابقات سازمان لیگ برتر فوتبال ایران گفت : « دیدار تیم های پدیده و ذوب آهـــن در ورزشـگـاه ثامن الائمه) ع( مشهد برگزار خواهد شـد . » . سعید فتاحی افزود : «این طور که گفته میشود، ورزشگاه امامرضا)ع( مشهد دارای نواقصی بوده است که بهدلیل برطرفنشدن آن، نیروی انتظامی نیز با برگزاری این بـازی در این ورزشگاه مخالفت کرده و نامۀ آن را نیز به فرمانداری مشهد ارسال کرده است.البته می شد شرایط بهتری برای این ورزشگاه و انجام بازی فراهم کرد ، که البته به این بازی نرسید .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.