صعودمستقیم پرتغال و فرانسه

Shahrara Institute - - ورزش -

در شــب پـایـانـی مرحلۀ مقدماتی جام جهانی در اروپـا، تیم های پرتغال و فـرانـسـه هــم به طور مستقیم به جامجهانی صعود کردند. در مهمترین دیـدار این شب، پرتغال و سوئیس که بـرای سود مستقیم شانس داشتند، بهمصاف هم رفتند و درنهایت این پرتغال بود که به عنوان تیم اول راهی جام جهانی شد تا رونـالـدو و پرتغال به عنوان تیم اول گـروه راهـی روسیه شوند. در دیگرمصاف مهم این شب، هلند که درصورت غلبۀ پرگل بر سوئد می توانست جـواز پلی آف را دریافت کند، بیشتر از دو گل نزدو شانس حضور در جامجهانی را از دست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.