مصرف کندر در بارداری

Shahrara Institute - - خانه زندگی -

به باور بسیاری از مردم، مصرف کندر موجب افزایش حافظه و تقویت ضریب هوشی افراد میشود. کندر در تقویت حافظه و رفع فراموشی و ضعف حافظه بسیار مؤثر است، مخصوصاً اگر با عسل مصرف شود. پیامبر اسلام بر خوردن کندر در دوران بارداری بسیار تأکید کرده و همچنین خوردن آن را برای بهبود و افزایش حافظه توصیه کردهاند. مصرف صمغ توسط مـادران بـاردار موجب افزایش هوش و ضریب هوشی جنین و کودک آیندۀ آنها میشود. اما مادران باردار باید مراقب باشند که مصرف کندر بیشاز سهماه موجب بیشفعالی کودک خواهد شد و این مسئله در آینده آنها را با مشکلات متعددی روبهرو میکند. بنابراین مادران باردار باید توجه داشته باشند که برای افزایش میزان هوش و تقویت حافظه نوزاد، خوردن یک ماه کندر کفایت میکند و این یک ماه باید بعداز چهارماهگی جنین صورت گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.