دیگر خواص کندر

Shahrara Institute - - خانه زندگی -

کندر علاوهبر خواص درمانی، که در تسکین دردهای مفصلی، درمان بوی بد دهان و افزایش میزان هوش کودکان دارد، خواص کمنظیر دیگری دارد. خوردن صمغ کندر موجب بهبود خش صدا و صافشدن آن می شود. این صمغ گیاهی با کاهش خلط و ترشحات حلقی، خشونت صدا را برطرف میکند. تجویز کندر بهصورت خوراکی موجب کاهش خونریزی شدید در خانمهایی که خونریزیهای بسیار شدید در سیکل قاعدگی دارند، میشود. درمانگران طب سنتی بر این باورند که مصرف کندر در افراد مبتلا به اسهال و افرادی که دچار تب و استفراغ هستند، بسیار مؤثر است. درمانگران میگویند افـرادی که بدزخم هستند و زخمهایشان در مدت بیشتری خوب میشود، با مکیدن یا جویدن یک نخود کندر بهصورت روزانه، بهمدت ۳ تا ۴ روز، میتوانند به درمانسریعترزخمهاکمککنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.