محافظت از قلب

Shahrara Institute - - خانه زندگی -

مصرف کنجد به بهبود وضعیت چربیها کمک میکنند و در تنظیم کلسترول مؤثر است. مشخص شده است که مصرف ۰ ۵گـرم پودر دانه های کنجد به مدت پنج هفته، تأثیرات مثبتی روی سطح کلی کلسترول، کلسترول بد، نسبت کلسترول بد به کلسترول خوب و وضعیت آنتیاکسیدانی دارد. روغن کنجد را یک ضدفشار خون قوی هم میدانند. در سال2۰۰۶ پژوهشی بهمنظور بررسی تأثیر مصرف روغن کنجد انجام و مشخص شد که کنجد یک خوراکی طبیعی و بسیار مفید است که میتواند فشار خون را پایین بیاورد. محققان بعداز پیگیری نشانههای مختلف در ۳2بیمار مبتلا به فشار خون که در سنین ۳۵ تا ۶۰سال قرار داشتند و روغن کنجد را بهعنوان تنها روغن خوراکی مصرفیشان به مدت۴۵ روز استفاده کرده بودند، دریافتند روغن کنجد درکاهشفشارخوندربیشتراینبیمارانمؤثربودهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.