ارزش غذایی بالا

Shahrara Institute - - خانه زندگی -

کنجد، گیاهی گُلدار و از ردۀ دولپهایهاست. دانههای کنجد حاوی روغن بسیار باارزشی هستند. این دانهها ۵۵درصد چربی و ۰ 2درصد پروتئین دارند و به همین دلیل، یک منبع بسیار غنی از اسیدهای چرب ضروریوبعضیازاسیدهایآمینهمحسوبمیشوند.دانههایکنجد، دو آنتیاکسیدان بسیار مفید از خانوادۀ لیگنانها به نامهای سسامین و سسامولین هستند. یک قاشق غذاخوری از دانههای کامل کنجد دارای ۵2کالری، ۴گرم چربی، یک گرم کربوهیدرات، 2گرم پروتئین، ۴میلیگرم مس )۱۸درصد از نیاز روزانه(، 2میلیگرم منگنز )۱ ۱درصد ازنیازروزانه(،۸۷میلیگرمکلسیم)۹درصدازنیازروزانه(،۳۱میلیگرم منیزیم )۸ درصد از نیاز روزانه(، ۳میلیگرم آهن )۷ درصد از نیاز روزانه(، ۵۷میلیگرم فسفر )۶ درصد از نیاز روزانه(، ۷میلیگرم روی )۵ درصد از نیازروزانه(ویکمیلیگرمتیامین)۵درصدازنیازروزانه(است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.