کمک به چربیسوزی

Shahrara Institute - - خانه زندگی -

یکی از خـواص کنجد، چربی سوزی آن اسـت. چربی ها با ارسال پیام هایی به مغز، در ترشح هورمون هایی که به ما احساس سیری میدهند، نقش دارند. اساساً چربیهای سالم با کاهش «گرلین» یا همان هورمون گرسنگی، چربیسوزی را بیشتر میکنند. مطالعهای که روی حیوانات انجام شد، نشان میدهد دانههای کنجد میتوانند به عنوان یک خوراکی چربی سوز بسیار عالی عمل کنند، چون مکانیسمهای مهم کبد را تقویت میکنند و افزایش فعالیت آنزیمهای گوناگون کبد، که مسئول تجزیه اسیدهای چرب هستند، چربیسوزی را افزایش میدهند. به همین دلیل است که امروزه مکملهای غذایی متعددی برای چربیسوزی یا بدنسازی در بازار وجود دارند که حاوی عناصر فعال مشتق شده از دانه های کنجد هستند. البته همیشه بهترینکار،ایناستکهازمنابعغذاییطبیعیبهرهمندشویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.