تنظیمکننده هورمونها

Shahrara Institute - - خانه زندگی -

پژوهشها نشان میدهند کنجد میتواند روی تولید هورمونهای جنسی تأثیر مثبتی بگذارد، چون موجب سوختوساز بهتر اسیدهای چرب خصوصاً در خانمهای یائسه میشود. مطالعهای که نتایج آن در « ‪THE JOURNAL OF NUTRITION‬ » منتشر شده است، نشان میدهد هضم کنجد تأثیر مثبتی بر چربیهای خون و وضعیت آنتی اکسیدانی در زنان بزرگ سال دارد که درنهایت هورمون های جنسیراتحتتأثیرمثبتقرارمیدهد.دراینتحقیقات2۶خانمیائسه طی یک دورۀ پنجهفتهای، روزانه ۵۰گرم پودر دانۀ کنجد مصرف کردند و تأثیر کنجد روی هورمونهای جنسی، میزان اکسیداسیون و چربی آنهاموردبررسیقرارگرفت.پسازپنجهفته،بهبودهاییدرپیوندهای هورمونهای آنها مشاهده شد و همچنین سطح کلی کلسترولشان کاهشووضعیتآنتیاکسیدانیشانهمبهترشدهبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.