فناوری،رکن اصلیتحقق شهرهوشمند

Shahrara Institute - - کلیـــــک -

معاون برنامه ریزی و توسعۀ سرمایۀ انـسـانـی شــهــرداری مشهد گفت: «فــنــاوری بــهعـنــوان ارکـــان اصلی تحول و تحقق شهر هوشمند است و باید القاکنندۀ حس رضایت برای شهروندان باشد.». به گــزارش « روابط عمومی سازمان فــنــاوری اطــلاعــات و ارتــبــاطــات» شهرداری مشهد، شهریار آل شیخ در بازدید از سازمان « فناوری اطلاعات و ارتباطات » شهرداری مشهد بیان کرد : « فناوری به عنوان ارکـان اصلی تحول و تحقق شهر هوشمند است و اتفاقاتی که در مجموعۀ شهرداری در حـوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات رقم می خورد، باید به نحوی باشد که مردم این تغییرات را بیشتر از گذشته احساس کنند.». آل شیخ تأکید کــرد : « باید در حوزۀ برنامه ریزی، امور به صورت تدریجی و مستمر و بهصورت جهشی انجام شود و لازم است که اقدامی منسجم و همهجانبه در حوزۀ برنامهریزی صورت بگیرد.». وی افـــــزود : « هـمـچـنـیـن بــایــد از موازی کاری اطلاعات در حوزه های مختلف جلوگیری و اطلاعات بهصورت آنلاین و خودکار تولید شود تا شهروندان بتوانند از ایـن سامانه ها به موقع و به صورت آنلاین استفاده کنند و به دریافت اطلاعات بپردازند.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.